Nhận chuyển nhượng 51% vốn góp của Công ty TNHH

Chủ đề   RSS   
 • #591649 28/09/2022

  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Nhận chuyển nhượng 51% vốn góp của Công ty TNHH

  Tình huống đặt ra: Công ty A mua lại 51% vốn góp của Công ty TNHH 2 thành viên, vậy công ty A có phải là công ty mẹ không? Cơ cấu tổ chức lúc này của công ty này là như thế nào, A có phải là chủ tịch HĐTV không hay có thể là một thành viên khác?

  Căn cứ Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020, một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  (1) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

  (2) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

  (3) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

  Dựa vào quy định trên, khi Công ty A sở hữu trên 50% vốn điều lệ của Công ty TNHH 2 thành viên thì được xem là Công ty mẹ của Công ty này Anh nhé.

  Theo đó, tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Như vậy, lúc này Công ty TNHH sẽ bao gồm 3 thành viên và cơ cấu tổ chức quản lý công ty sẽ có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  Tại Điều 55 và Điều 56 Luật này nêu rõ, Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

  Việc bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên sẽ được thông qua dựa trên tỷ lệ vốn góp, cụ thể tại Điều 59 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

  Điều 59. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên

  3. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định một tỷ lệ khác, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

  a) Được các thành viên dự họp sở hữu từ 65% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

  b) Được các thành viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành đối với nghị quyết, quyết định bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

  4. Thành viên được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên trong trường hợp sau đây:

  a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

  b) Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

  c) Tham dự và biểu quyết thông qua cuộc họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

  d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

  5. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”

   
  441 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn banhquecute vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận