Nhà thầu có được ủy quyền cho Chi nhánh ký kết và đóng dấu chi nhánh trong hợp đồng?

Chủ đề   RSS   
 • #607656 22/12/2023

  Nhà thầu có được ủy quyền cho Chi nhánh ký kết và đóng dấu chi nhánh trong hợp đồng?

  Chi nhánh có được tham gia đấu thầu? Sau khi trúng thầu Nhà thầu có được ủy quyền cho Chi nhánh ký kết và đóng dấu chi nhánh trong hợp đồng?

  Chi nhánh có được tham gia đấu thầu?

  Căn cứ tại Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu 2013 quy định Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư như sau:

  Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  - Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

  - Hạch toán tài chính độc lập;

  - Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

  - Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

  - Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

  - Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

  - Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

  - Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

  Theo đó, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp. Chi nhánh không đáp ứng các điều kiện để đảm bảo tư cách nhà thầu hợp lệ theo quy định nêu trên vì vậy không được tham gia đấu thầu.

  Sau khi trúng thầu Nhà thầu có được ủy quyền cho Chi nhánh ký kết và đóng dấu chi nhánh trong hợp đồng?

  Căn cứ tại Mẫu số 02 mẫu Giấy ủy quyền ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT có quy định như sau:

  - Trường hợp ủy quyền thì nhà thầu phải scan đính kèm Giấy ủy quyền trên Hệ thống cùng với HSDT. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

  - Đối với đấu thầu thuốc qua mạng, Giấy ủy quyền không bao gồm ủy quyền ký đơn dự thầu và ký thỏa thuận liên danh; việc ký đơn dự thầu và ký thỏa thuận liên danh được thực hiện thông qua chứng thư số của nhà thầu. Trường hợp ủy quyền ký đơn dự thầu và ký thỏa thuận liên danh thì người được ủy quyền phải sử dụng chứng thư số của người ủy quyền.

  - Trường hợp Giám đốc chi nhánh được ủy quyền ký đơn dự thầu và Giám đốc chi nhánh sử dụng chứng thư số của mình để ký đơn dự thầu thì tên nhà thầu trích xuất trong đơn dự thầu là chi nhánh và nhà thầu sẽ bị đánh giá không đạt về tư cách hợp lệ.

  Theo đó, sau khi trúng thầu Nhà thầu chỉ được thực hiện ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh ký kết hợp đồng. Giám đốc chi nhánh được ủy quyền phải sử dụng con dấu của Công ty và chữ ký số của Công ty để ký các giấy tờ theo quy định nêu trên.

  Trường hợp Giám đốc chi nhánh sử dụng chứng thư số của mình để ký đơn dự thầu thì tên nhà thầu trích xuất trong đơn dự thầu là chi nhánh và nhà thầu sẽ bị đánh giá không đạt về tư cách hợp lệ.

   
  564 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận