Nhà đầu tư đứng đầu liên doanh phải có số vốn tối thiểu là 30%

Chủ đề   RSS   
 • #600003 08/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Đại học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1228)
  Số điểm: 43352
  Cảm ơn: 82
  Được cảm ơn 1232 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nhà đầu tư đứng đầu liên doanh phải có số vốn tối thiểu là 30%

  Đây là nội dung tại Thông tư 1/2023/TT-BGTVT ngày 07/3/2023 hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ.
   
  Theo đó, để đáp ứng tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải thông qua tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu, bao gồm:
   
  nha-dau-tu-dung-dau-lien-doanh-phai-co-so-von-toi-thieu-la-30%
   
  (1) Đánh giá sơ bộ năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu
   
  Căn cứ yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm được phê duyệt theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 1/2023/TT-BGTVT, tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được cập nhật hoặc bổ sung (nếu cần thiết). 
   
  Trường hợp liên danh, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh, cụ thể như sau:
   
  - Nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 30%.
   
  - Thành viên trong liên danh có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 15% trong liên danh.
   
  (2) Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá về kỹ thuật
   
  * Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: 
   
  Đề xuất của nhà đầu tư về kế hoạch và phương pháp triển khai thực hiện dự án; đề xuất của nhà đầu tư về phương án tổ chức vận hành, quản lý và cung cấp dịch vụ chuyên ngành đường bộ.
   
  Đề xuất của nhà đầu tư về kế hoạch và phương pháp triển khai thực hiện dự án bao gồm các nội dung sau: 
   
  - Chứng minh sự hiểu biết về hiện trạng.
   
  - Dự báo tăng trưởng sản lượng; mục tiêu của dự án theo quy hoạch được duyệt (nếu có).
   
  - Quy mô dự án, phương án thiết kế.
   
  - Phương án kỹ thuật, công nghệ của dự án (nếu có).
   
  - Kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án, thời gian xây dựng.
   
  - Phương án giảm thiểu tác động môi trường.
   
  - Đối với dự án chưa giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư phải có phương án phối hợp với Cơ quan quản lý đường bộ để làm việc với UBND cấp có thẩm quyền hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và hoàn tất các thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật.
   
  - Phương án kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật của dự án với hạ tầng chung của khu vực.
   
  - Lập phương án kiến trúc và bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 trong phạm vi ranh giới dự án đảm bảo rõ ràng, phù hợp với hồ sơ mời thầu và các quy định pháp luật chuyên ngành giao thông đường bộ bằng kinh phí của nhà đầu tư.
   
  - Phương án về PCCC.
   
  - An ninh, an toàn giao thông.
   
  - Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ.
   
  - Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ theo quy định; thời gian khai thác dự án sau khi hoàn thành công tác đầu tư.
   
  Đề xuất của nhà đầu tư về phương án tổ chức vận hành, quản lý và cung cấp dịch vụ chuyên ngành đường bộ bao gồm các nội dung sau: 
   
  - Phương án bảo đảm đáp ứng các các điều kiện kinh doanh, khai thác dịch vụ chuyên ngành đường bộ theo quy định của pháp luật về đường bộ.
   
  - Phương án tổ chức vận hành, quản lý và cung cấp dịch vụ chuyên ngành của nhà đầu tư đáp ứng mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống đường bộ, hạ tầng khu vực.
   
  - Phương án phối hợp với Cơ quan quản lý đường bộ trong quá trình cung cấp dịch vụ chuyên ngành đường bộ của nhà đầu tư, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông.
   
  - Phương án giám sát để bảo đảm cung cấp dịch vụ ổn định, liên tục, đạt chất lượng theo quy định.
   
  * Phương pháp đánh giá về kỹ thuật:
   
  Sử dụng phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, trong đó phải quy định mức điểm tối thiểu và mức điểm tối đa đối với từng tiêu chuẩn tổng quát, tiêu chuẩn chi tiết. 
   
  Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải quy định mức điểm tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng yêu cầu nhưng không được thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật và điểm của từng nội dung yêu cầu về kế hoạch và phương pháp triển khai thực hiện dự án.
   
  Bên cạnh đó, phương án tổ chức vận hành, quản lý và cung cấp dịch vụ chuyên ngành không thấp hơn 60% điểm tối đa của nội dung đó tùy thuộc vào quy mô, tính chất của từng dự án cụ thể.
   
  Cơ cấu về tỷ trọng điểm tương ứng với các nội dung quy định tại điểm a khoản này phải phù hợp với từng dự án cụ thể nhưng phải bảo đảm tổng tỷ trọng điểm bằng 100%.
   
  (3) Tiêu chuẩn về tài chính đối với hồ sơ dự thầu
   
  Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính bao gồm: tiêu chuẩn về tổng chi phí thực hiện dự án (M1); tiêu chuẩn về giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (M2); tiêu chuẩn về hiệu quả đầu tư (M3). Trong đó:
   
  - M1 là tổng chi phí thực hiện dự án do nhà đầu tư đề xuất trong hồ sơ dự thầu căn cứ nội dung (m1) được xác định trong hồ sơ mời thầu.
   
  - M2 là giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án chưa giải phóng mặt bằng do nhà đầu tư đề xuất trong hồ sơ dự thầu căn cứ nội dung (m2) được xác định trong hồ sơ mời thầu. 
   
  Trường hợp mặt bằng đã được Nhà nước thu hồi hoàn toàn trước khi mời thầu lựa chọn Nhà đầu tư, giá trị (M2) = (m2) là giá trị Nhà đầu tư trúng thầu có trách nhiệm nộp trả lại cho Nhà nước theo giá trị Nhà nước đã chi trả để thu hồi, giải phóng mặt bằng.
   
  - M3 là giá trị nộp ngân sách nhà nước bằng tiền do nhà đầu tư đề xuất tại hồ sơ dự thầu trong thời gian vận hành khai thác dự án theo tiến độ và phương thức nộp quy định tại hồ sơ mời thầu, ngoài các nghĩa vụ khác của nhà đầu tư có trách nhiệm phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định hiện hành.
   
  Xem thêm Thông tư 1/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/5/2023.
   
  107 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (27/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận