Nguyên tắc xây dựng, thẩm quyền, lộ trình xây dựng Công an xã chính quy

Chủ đề   RSS   
 • #606396 26/10/2023

  nguyenduy303
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/10/2016
  Tổng số bài viết (291)
  Số điểm: 2044
  Cảm ơn: 37
  Được cảm ơn 50 lần


  Nguyên tắc xây dựng, thẩm quyền, lộ trình xây dựng Công an xã chính quy

  Vị trí của Công an xã chính quy, nguyên tắc xây dựng, thẩm quyền, lộ trình và điều kiện bảo đảm hoạt động đối với Công an xã chính quy được quy định tại Nghị định 42/2021/NĐ-CP.

  1. Vị trí của Công an xã chính quy và nguyên tắc xây dựng Công an xã chính quy

  Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 42/2021/NĐ-CP thì Công an xã chính quy là Công an cấp cơ sở, bố trí ở các đơn vị hành chính xã, thị trấn, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân; làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn xã, thị trấn.

  Việc xây dựng Công an xã chính quy bảo đảm không tăng biên chế của Bộ Công an đến năm 2021, có lộ trình và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Xây dựng Công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

  Đồng thời, theo quy định tại Điều 5 Nghị định 42/2021/NĐ-CP thì quan hệ công tác của Công an xã chính quy được quy định như sau:

  - Trưởng Công an xã chịu sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Trưởng Công an cấp huyện về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an xã và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, sự giám sát của HĐND cùng cấp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

  - Quan hệ giữa Công an xã với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn là quan hệ phối hợp, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

  2. Thẩm quyền, lộ trình và điều kiện bảo đảm hoạt động đối với Công an xã chính quy

  - Thẩm quyền quyết định tổ chức Công an xã chính quy và lộ trình xây dựng Công an xã chính quy được quy định tại Điều 6 Nghị định 42/2021/NĐ-CP như sau:

  + Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tổ chức Công an xã chính quy.

  + Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trao đổi, thống nhất với Chủ tịch UBND cấp huyện trước khi báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh trình Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tổ chức Công an xã chính quy; bảo đảm ở mỗi xã, thị trấn có các chức danh: Trưởng Công an, Phó trưởng Công an, Công an viên.

  + Hoàn thành việc tổ chức Công an xã chính quy ở các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trước ngày 30/6/2021; các xã, thị trấn còn lại trong toàn quốc hoàn thành việc tổ chức Công an xã chính quy trước ngày 30/6/2022.

  - Công an xã có trụ sở hoặc nơi làm việc phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương.

  - Kinh phí bảo đảm về cơ sở vật chất và hoạt động của Công an xã chính quy do ngân sách nhà nước đảm bảo và được sử dụng trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Công an và các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  3. Trách nhiệm của các bộ, ngành và UBND các cấp về xây dựng Công an xã chính quy

  - Trách nhiệm của Bộ Công an trong xây dựng Công an xã chính quy được quy định tại Điều 9 Nghị định 42/2021/NĐ-CP như sau:

  + Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, xây dựng lực lượng, bảo đảm các điều kiện hoạt động và thực hiện chế độ, chính sách đối với Công an xã chính quy.

  + Trang bị phương tiện làm việc, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị phục vụ công tác của Công an xã chính quy theo quy định.

  - Trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương được quy định tại Điều 10 Nghị định 42/2021/NĐ-CP như sau:

  + Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Công an xã bán chuyên trách khi tổ chức Công an xã chính quy.

  + Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan bảo đảm kinh phí thực hiện Nghị định 42/2021/NĐ-CP theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

  + Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện việc xây dựng Công an xã chính quy; rà soát các quy định có liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để phù hợp với tổ chức và hoạt động của Công an xã chính quy.

  - Đối với UBND các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện những công việc sau trong xây dựng Công an xã chính quy:

  + Có phương án bố trí sắp xếp công tác hợp lý theo thẩm quyền đối với Công an xã bán chuyên trách để bổ nhiệm, điều động Công an chính quy thay thế.

  + Giải quyết chế độ, chính sách thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách khi bố trí Công an chính quy thay thế.

  + Bảo đảm trụ sở hoặc nơi làm việc; hỗ trợ ngân sách để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở hoặc nơi làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện bảo đảm khác phục vụ cho hoạt động của lực lượng Công an xã.

   
  86 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận