Nguyên tắc xác định vị trí việc làm lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục đại học công lập là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #610273 04/04/2024

  quynhnn18

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/02/2019
  Tổng số bài viết (69)
  Số điểm: 450
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 4 lần


  Nguyên tắc xác định vị trí việc làm lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục đại học công lập là gì?

  Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT quy định về hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập. Vậy theo Thông tư này, nguyên tắc xác định vị trí việc làm lãnh đạo chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học công lập là gì?

  1. Nguyên tắc xác định vị trí việc làm 

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT thì nguyên tắc xác định vị trí việc làm lãnh đạo chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học công lập là:

  - Bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

  - Bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

  - Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo gắn với cơ cấu tổ chức, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng của các cơ sở giáo dục;

  - Mỗi vị trí việc làm phải có bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực và gắn với chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

  - Đảm bảo hiệu quả, thu gọn đầu mối, thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ viên chức và giảm chi phí ngân sách nhà nước khi xác định vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp trong các cơ sở giáo dục.

  2. Bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực lãnh đạo chuyên ngành giáo dục và đào tạo 

  Bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực vị trí việc làm lãnh đạo chuyên ngành giáo dục và đào tạo được quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

  Thứ nhất, bản mô tả vị trí việc làm lãnh đạo chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học công lập gồm các nội dung:

  - Tên vị trí việc làm;

  - Mục tiêu vị trí việc làm;

  - Các công việc và tiêu chí đánh giá;

  - Phạm vi quyền hạn;

  - Các mối quan hệ trong công việc;

  - Các yêu cầu về trình độ, năng lực.

  Thứ hai, khung năng lực của vị trí việc làm lãnh đạo chuyên ngành giáo dục và đào tạo gồm các nội dung:

  - Về trình độ, phẩm chất gồm: Trình độ đào tạo; bồi dưỡng, chứng chỉ; kinh nghiệm công tác; phẩm chất cá nhân; các yêu cầu khác theo vị trí việc làm;

  - Về năng lực, gồm: Nhóm năng lực chung; nhóm năng lực chuyên môn; nhóm năng lực quản lý;

  - Khung năng lực của vị trí việc làm lãnh đạo phải phù hợp với tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý do cấp có thẩm quyền quy định; khung năng lực của các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo đảm bảo phù hợp với quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 

  Ngoài ra, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cơ sở giáo dục xây dựng bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực cụ thể của từng vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Trên đây là những quy định về nguyên tắc xác định vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực trong các cơ sở giáo dục đại học công lập theo Thông tư 04/2024/TT-BGDĐT được áp dụng từ ngày 15/05/2024.

   
  83 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận