Nguyên tắc làm việc của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #607387 08/12/2023

  Nguyên tắc làm việc của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước

  Nguyên tắc và phương thức làm việc của Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước hiện nay được quy định như thế nào?

  1. Nguyên tắc và phương thức làm việc của Hội đồng

  Ngày 05/12/2023, Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành Thông tư 15/2023/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách Nhà nước. Theo đó, nguyên tắc và phương thức làm việc của Hội đồng hiện nay được quy định tại Điều 6 Thông tư 15/2023/TT-BVHTTDL như sau:

  1.1 Nguyên tắc làm việc

  - Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, thảo luận dân chủ, công khai, quyết định theo đa số;

  - Thành viên Hội đồng có quyền bảo lưu ý kiến cá nhân nhưng phải tuân thủ kết luận của Hội đồng;

  - Thành viên Hội đồng, Thư ký Hội đồng bảo mật thông tin, nội dung liên quan đến dự án sản xuất phim, các ý kiến thảo luận và kết luận của Hội đồng;

  - Thành viên Hội đồng, Thư ký Hội đồng có liên quan trực tiếp đến dự án sản xuất phim được xem xét lựa chọn sẽ không tham gia Hội đồng đối với dự án sản xuất phim đó;

  - Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng thù lao tham gia Hội đồng theo quy định.

  1.2. Phương thức làm việc

  - Hội đồng tổ chức họp sau khi Tổ giúp việc Hội đồng hoàn thành Báo cáo rà soát Hồ sơ dự án sản xuất phim theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Thông tư 15/2023/TT-BVHTTDL (sau đây gọi là Báo cáo rà soát);

  - Hội đồng họp khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng tham dự;

  - Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng mời đại diện cơ sở điện ảnh có kịch bản phim được tuyển chọn, cơ quan quản lý dự án tham gia cuộc họp Hội đồng;

  - Các thành viên Hội đồng tham dự họp ghi ý kiến bằng Phiếu thẩm định theo Mẫu số 2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 15/2023/TT-BVHTTDL gửi Thư ký Hội đồng để tổng hợp, báo cáo tại cuộc họp;

  - Kết luận của Hội đồng phải được trên 50% tổng số thành viên Hội đồng tham dự cuộc họp đồng ý, được thể hiện tại Biên bản họp Hội đồng theo Mẫu số 3 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 15/2023/TT-BVHTTDL. Trường hợp tỷ lệ biểu quyết là 50%-50% trên số thành viên Hội đồng tham dự cuộc họp, kết luận của Hội đồng theo ý kiến đã biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng.

  1.3. Hội đồng được sử dụng con dấu, cơ sở vật chất của cơ quan thường trực để phục vụ hoạt động của Hội đồng theo quy định của pháp luật.

  2. Nguyên tắc và phương thức làm việc của Tổ giúp việc Hội đồng

  Nguyên tắc và phương thức làm việc của Tổ giúp việc Hội đồng được quy định tại Điều 7 Thông tư 15/2023/TT-BVHTTDL như sau:

  2.1. Tổ giúp việc Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, thảo luận dân chủ, công khai, quyết định theo đa số về nội dung Báo cáo rà soát.

  2.2. Tổ giúp việc Hội đồng họp khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Tổ giúp việc Hội đồng tham dự.

  2.3. Trường hợp cần thiết, Tổ trưởng Tổ giúp việc Hội đồng báo cáo Chủ tịch Hội đồng mời đại diện cơ sở điện ảnh có kịch bản phim được tuyển chọn, cơ quan quản lý dự án tham gia cuộc họp của Tổ giúp việc Hội đồng.

  2.4. Thành viên Tổ giúp việc Hội đồng thực hiện rà soát chi tiết Hồ sơ dự án sản xuất phim theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

  2.5. Kết quả rà soát của Tổ giúp việc Hội đồng tại Báo cáo rà soát phải được ít nhất 2/3 tổng số thành viên Tổ giúp việc Hội đồng tham dự họp nhất trí. Thành viên Tổ giúp việc Hội đồng không nhất trí với kết quả rà soát của Tổ giúp việc Hội đồng có quyền bảo lưu ý kiến cá nhân ghi tại Báo cáo rà soát.

  2.6. Thành viên Tổ giúp việc Hội đồng được tham gia cuộc họp của Hội đồng theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng.

  2.7. Thành viên Tổ giúp việc Hội đồng bảo mật thông tin, nội dung liên quan đến dự án sản xuất phim, Báo cáo rà soát và các nội dung thảo luận tại cuộc họp của Tổ giúp việc Hội đồng và cuộc họp Hội đồng (nếu được yêu cầu tham gia).

  2.8. Thành viên Tổ giúp việc Hội đồng có liên quan trực tiếp đến dự án sản xuất phim được xem xét lựa chọn sẽ không tham gia Tổ giúp việc Hội đồng đối với dự án sản xuất phim đó.

  Thông tư 15/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 22/01/2024 và thay thế cho Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL.

   
  67 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận