Người mua không cung cấp mã số thuế và địa chỉ thì trên hóa đơn ghi như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #553472 30/07/2020

  Người mua không cung cấp mã số thuế và địa chỉ thì trên hóa đơn ghi như thế nào?

  Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập được quy định tại Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC bao gồm các nội dung:

  - Tên loại hóa đơn.

  Tên loại hóa đơn thể hiện trên mỗi tờ hóa đơn. Ví dụ: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG…

  - Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

  Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu).

  Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và 02 chữ số cuối của năm

  - Tên liên hóa đơn.

  Liên hóa đơn là các tờ trong cùng một số hóa đơn. Mỗi số hóa đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong đó:

  + Liên 1: Lưu.

  + Liên 2: Giao cho người mua.

  - Số thứ tự hóa đơn.

  Số thứ tự của hóa đơn là số thứ tự theo dãy số tự nhiên trong ký hiệu hóa đơn, gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hóa đơn.

  - Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

  - Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

  - Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

  Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.

  - Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

  - Tên tổ chức nhận in hóa đơn

  => Theo đó, mã số thuế, địa chỉ và một số nội dung khác của người mua là bắt buộc phải có trên hóa đơn.

  Tuy nhiên, căn cứ Điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC thì:

  Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ "người mua không lấy hóa đơn” hoặc "người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

  Như vậy, đối với trường hợp xuất hóa đơn bán lẻ cho cá nhân mua hàng hóa yêu cầu hóa đơn nhưng không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì lập hóa đơn và ghi rõ "người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế. Trường hợp khách hàng không cung cấp địa chỉ, mã số thuế thì ghi rõ người mua không cung cấp MST trên hóa đơn.

   

   
  4563 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận