Người lao động là thành viên ban lãnh đạo công đoàn hết hạn hợp đồng thì xử lý thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #604794 16/08/2023

  Người lao động là thành viên ban lãnh đạo công đoàn hết hạn hợp đồng thì xử lý thế nào?

  Công đoàn có vai trò quan trọng trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Vậy nếu người lao động là thành viên ban lãnh đạo công đoàn hết hạn hợp đồng khi chưa hết nhiệm kỳ thì công ty phải xử lý ra sao?
   
  1. Công đoàn cơ sở được quy định thế nào?
   
  Căn cứ Điều 171 Bộ luật Lao động 2019 công đoàn cơ sở thuộc hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam được quy định như sau:
   
  - Công đoàn cơ sở thuộc hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.
   
  - Việc thành lập, giải thể, tổ chức và hoạt động của Công đoàn cơ sở được thực hiện theo quy định của Luật Công đoàn.
   
  2. Thành viên ban lãnh đạo công đoàn cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động với công ty thì xử lý thế nào?
   
  Theo Điều 177 Bộ luật Lao động 2019, nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở được quy định như sau:
   
  - Không được cản trở, gây khó khăn khi người lao động tiến hành các hoạt động hợp pháp nhằm thành lập, gia nhập và tham gia các hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.
   
  - Công nhận và tôn trọng các quyền của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đã được thành lập hợp pháp.
   
  - Phải thỏa thuận bằng văn bản với ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển làm công việc khác, kỷ luật sa thải đối với người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Trường hợp không thỏa thuận được, hai bên phải báo cáo với cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sau 30 ngày kể từ ngày báo cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh biết, người sử dụng lao động mới có quyền quyết định. Trường hợp không nhất trí với quyết định của người sử dụng lao động thì người lao động, ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
   
  - Phải gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.
   
  - Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
   
  3. Công ty không gia hạn hợp đồng lao động với thành viên ban lãnh đạo công đoàn cơ sở thì có bị xử phạt hay không?
   
  Theo khoản 2 Điều 35 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về việc xử phạt đối với hành vi vi quy định về bảo đảm thực hiện quyền của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở như sau:
   
  - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
   
  + Không thỏa thuận bằng văn bản với ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển làm công việc khác hoặc kỷ luật sa thải đối với người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, trừ trường hợp hai bên không thỏa thuận được;
   
  + Quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển làm công việc khác hoặc kỷ luật sa thải đối với người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà vi phạm thời gian báo trước cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh biết theo quy định tại khoản 3 Điều 177 của Bộ luật Lao động trong trường hợp không thỏa thuận được với ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
   
  + Không gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.
   
  Như vậy, người lao động là thành viên ban lãnh đạo công đoàn tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động thì công ty phải gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.
   
   
  107 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận