Người làm việc theo hợp đồng trong cơ quan nhà nước có được nâng lương như công chức?

Chủ đề   RSS   
 • #604203 24/07/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1985)
  Số điểm: 65056
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1698 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Người làm việc theo hợp đồng trong cơ quan nhà nước có được nâng lương như công chức?

  Người làm việc tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đa phần là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương thường xuyên theo biên chế. Dù vậy, hiện nay còn tuyển dụng người làm việc theo hợp đồng vậy đối tượng này có được hưởng lương theo như cán bộ, công chức?
   
  nguoi-lam-viec-theo-hop-dong-trong-co-quan-nha-nuoc-co-duoc-nang-luong-nhu-cong-chuc
   
  1. Những đối tượng làm việc theo hợp đồng trong cơ quan nhà nước
   
  Căn cứ Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP quy định các công việc thực hiện hợp đồng bao gồm những đối tượng sau:
   
  - Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan, gồm:
   
  + Lái xe, bảo vệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;
   
  + Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
   
  + Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.
   
  - Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách như công chức, gồm:
   
  + Bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan;
   
  + Lái xe phục vụ Bộ trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở lên; lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước;
   
  + Người làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác tại cơ quan trọng yếu, cơ mật ở Trung ương theo quyết định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý.
   
  - Các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập.
   
  2. Điều kiện ký kết hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước
   
  Cụ thể Điều 5 Nghị định 111/2022/NĐ-CP quy định hình thức, các loại hợp đồng và điều kiện ký kết hợp đồng được thực hiện như sau:
   
  - Các công việc quy định tại Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP được ký kết hợp đồng bằng văn bản; trường hợp giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử thì có giá trị như hợp đồng bằng văn bản. Các loại hợp đồng được ký kết bao gồm:
   
  + Hợp đồng dịch vụ theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan.
   
  + Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP.
   
  - Điều kiện ký kết hợp đồng
   
  + Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: Phải có nhu cầu ký kết hợp đồng thực hiện các công việc quy định tại Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật.
   
  + Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ: Phải đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, bảo đảm chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định của pháp luật khác có liên quan.
   
  + Đối với cá nhân: Phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 111/2022/NĐ-CP đối với trường hợp cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ hoặc khoản 1 Điều 10 đối với trường hợp cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP.
   
  3. Tiêu chuẩn của lao động làm việc theo hợp đồng tại cơ quan nhà nước
   
  Căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 111/2022/NĐ-CP quy định cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
   
  - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
   
  - Đủ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật chuyên ngành;
   
  - Có đủ sức khỏe để làm việc;
   
  - Có lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;
   
  - Có khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm;
   
  - Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng;
   
  - Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và theo tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.
   
  4. Quyền lợi của lao động làm việc theo hợp đồng tại cơ quan nhà nước
   
  Căn cứ khoản 2 Điều 8 Nghị định 111/2022/NĐ-CP quy định quyền lợi của người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. 
   
  - Tiền lương trong hợp đồng lao động áp dụng một trong hai hình thức: Áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật lao động hoặc áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
   
  Trường hợp thỏa thuận áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức thì các loại phụ cấp được hưởng (nếu có) được tính vào tiền lương; chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến tiền lương thực hiện như công chức, viên chức.
   
  - Người lao động quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP không được tính trong biên chế được cấp có thẩm quyền giao, được áp dụng chế độ, chính sách theo quy định tại Mục II Chương II Luật Cán bộ, công chức 2008 và các quy định khác của pháp luật về chế độ, chính sách đối với công chức.
   
  - Khi thôi đảm nhiệm các công việc quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP thì không tiếp tục được hưởng chế độ, chính sách quy định tại điểm này và chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động để làm công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này nếu người lao động có nhu cầu. 
   
  - Việc tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm và các nội dung khác liên quan đến công tác cán bộ thực hiện theo quy định của người đứng đầu cơ quan quản lý.
   
  - Người lao động làm các công việc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
   
  Như vậy, người lao động làm việc theo hợp đồng tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập không tăng lương như cán bộ, công chức nhưng tùy thỏa thuận trong hợp đồng áp dụng hình thức lương nào.
   
  786 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (07/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận