Người làm trong tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thì có được đăng ký tham gia đấu giá ?

Chủ đề   RSS   
 • #506404 31/10/2018

  Người làm trong tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thì có được đăng ký tham gia đấu giá ?

  Căn cứ theo Điểm b Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định như sau:
   
  "Điều 38. Đăng ký tham gia đấu giá
   
  ...
   
  4. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:
   
  a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
   
  b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
   
  c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
   
  d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;
   
  đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó."
   
  Theo quy định trên thì những người làm việc trong đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thì những ngườ này không được thực hiện đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.
   
  1434 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận