Nghị quyết 42-NQ/TW - Nhà nước quan tâm thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Chủ đề   RSS   
 • #609438 15/03/2024

  btrannguyen
  Top 500
  Lớp 4

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (354)
  Số điểm: 5529
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 86 lần


  Nghị quyết 42-NQ/TW - Nhà nước quan tâm thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

  Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 42-NQ/TW. Đảng và Nhà nước ta đã thể hiện rõ ràng sự chú trọng về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết.

  Quan điểm của Đảng thể hiện trong Nghị quyết

  Nghị quyết 42-NQ/TW tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng về vị trí, vai trò của chính sách xã hội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa:

  Thứ nhất, chính sách xã hội là chính sách chăm lo cho con người, vì con người, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực để phát triển bền vững đất nước.

  Đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn xã hội, thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm chính sách xã hội.

  Đồng thời, tạo điều kiện để Nhân dân được thụ hưởng thành quả của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Thứ hai, đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội theo hướng toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững.

  Việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội phải đặt trong tổng thể quản lý phát triển xã hội bền vững. Giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, kiểm soát phân hoá xã hội, bảo đảm an sinh cho Nhân dân trong quá trình phát triển.

  Thứ ba, đầu tư cho chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển.

  Chú trọng huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, phù hợp với khả năng của nền kinh tế, thu nhập của Nhân dân, trong đó nguồn lực nhà nước đóng vai trò chủ đạo, nguồn lực của xã hội là quan trọng.

  Phải kết hợp nguồn lực trong nước và ngoài nước. Đổi mới công tác quản lý nhà nước.

  Tăng cường phân cấp, phân quyền; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Nhà nước, tư nhân, tổ chức xã hội, cộng đồng và Nhân dân trong quản lý phát triển xã hội bền vững.

  Thứ tư, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân.

  Động viên sự tham gia tích cực của Nhân dân, doanh nghiệp; khơi dậy khát vọng phát triển, ý chí tự lực, tự cường; phát huy truyền thống tương thân tương ái, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Nhà nước thể hiện sự quan tâm đến chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

  Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được đặt ra tại Nghị quyết 42-NQ/TW như sau:

  Thứ nhất, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chính sách xã hội.

  Thứ hai, nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước về chính sách xã hội

  Thứ ba, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

  Thứ tư, phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững cho người lao động

  Thứ năm, xây dựng hệ thống an sinh xã hội bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, không để ai bị bỏ lại phía sau

  Thứ sáu, nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng

  Thứ bảy, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ xã hội

  Thứ tám, đẩy mạnh hợp tác và tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế trong thực hiện chính sách xã hội

  Thứ chín, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trong thực hiện chính sách xã hội

  Trong đó, mục tiêu thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được thể hiện như sau:

  - Chú trọng thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

  - Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công, nhất là người ở vùng sâu, vùng xa, người gặp khó khăn trong cuộc sống.

  - Tiếp tục nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo hướng phải là mức cao nhất trong các chính sách xã hội.

  - Có chính sách ưu tiên trong chăm sóc sức khỏe, nhà ở, giáo dục - đào tạo, việc làm, sản xuất và tạo thuận lợi cho người có công và thân nhân tiếp cận các dịch vụ xã hội.

  - Bảo đảm người có công và gia đình người có công phải có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

  - Cơ bản hoàn thành việc giải quyết tồn đọng trong chính sách người có công, nhất là tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; xây dựng, tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ.

  - Phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", khuyến khích tổ chức, cá nhân và toàn xã hội tích cực tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

  Như vậy, tại Nghị quyết này Đảng và Nhà nước ta đã thể hiện sự quan tâm trong công tác thực hiện những chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, không chỉ đối với họ mà còn với gia đình của những người có công với cách mạng và cả những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc.

   
  125 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn btrannguyen vì bài viết hữu ích
  admin (20/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận