Nghị quyết 41/NQ-CP - xây dựng 8 dự án Luật năm 2012

Chủ đề   RSS   
 • #207568 16/08/2012

  daonhan
  Top 500
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2008
  Tổng số bài viết (305)
  Số điểm: 11952
  Cảm ơn: 526
  Được cảm ơn 674 lần


  Web

  Nghị quyết 41/NQ-CP - xây dựng 8 dự án Luật năm 2012

  Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/08/2012 về công tác xây dựng pháp luật.

  Theo Nghị quyết 41, Chính phủ giao các Bộ hoàn chỉnh 8 dự án Luật:

  1. Dự án Luật Đất đai (sửa đổi);
  2. dự án Luật Giáo dục quốc phòng-an ninh;
  3. dự án Luật Thủ đô;
  4. dự án Luật Hộ tịch;
  5. dự án Luật Việc làm;
  6. dự án Luật Hoà giải cơ sở;
  7. dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); 
  8. dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi).

  Quy định minh bạch, rõ ràng hơn các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

  Theo Nghị quyết phiên họp này, Chính phủ khẳng định Luật Đất đai 2003 được sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất; quy định minh bạch, rõ ràng hơn các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, khắc phục các tồn tại, bất cập đang bộc lộ trên thực tế, nhất là khiếu kiện liên quan đến đất đai.

  Bên cạnh đó, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định của Luật Đất đai với các luật khác có liên quan, giữ vững nguyên tắc pháp chế và tính nghiêm minh của pháp luật về đất đai; bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về đất đai từ trung ương đến cơ sở, kết hợp hài hòa lợi ích của các bên liên quan; hoàn thiện cơ chế và những giải pháp để tài nguyên đất trở thành nguồn lực phục vụ hiệu quả quá trình phát triển đất nước.

  Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự án Luật Đất đai (sửa đổi), báo cáo Chính phủ tại phiên họp tháng 8/2012 trước khi trình Quốc hội. 

  Luật Thủ đô chỉ quy định những nội dung mang tính đặc thù của Thủ đô

  Về dự án Luật Thủ đô, Chính phủ khẳng định Luật Thủ đô được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý để phát huy tối đa các nguồn lực cho việc xây dựng và phát triển Thủ đô theo hướng văn minh, hiện đại, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập của Pháp lệnh Thủ đô ban hành năm 2000.

  Về phạm vi điều chỉnh, Chính phủ cho rằng Luật Thủ đô chỉ quy định những nội dung quan trọng về xây dựng, phát triển Thủ đô những chưa được quy định ở các luật khác hoặc đã có quy định nhưng chưa phù hợp với đặc thù của Thủ đô.

  Những nội dung có tính phổ biến, không phải đặc thù thì thống nhất áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Phù hợp mô hình đăng ký hộ tịch một cấp

  Nghị quyết nêu rõ, Luật Hộ tịch được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất, có hiệu lực cao cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch, tạo thuận tiện cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu đăng ký hộ tịch.

  Bên cạnh đó, chuyên nghiệp hóa và chuẩn hóa công chức thực hiện công tác đăng ký hộ tịch thông qua việc xây dựng chức danh Hộ tịch viên để phù hợp mới mô hình đăng ký hộ tịch một cấp.

  Luật Việc làm cần cụ thể về nội dung, lộ trình thực hiện phát triển kỹ năng nghề

  Luật Việc làm được xây dựng nhằm góp phần hoàn thiện thị trường lao động, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

  Do vậy, Chính phủ yêu cầu cần phải quy định cụ thể về nội dung và lộ trình thực hiện phát triển kỹ năng nghề trong Luật Việc làm để bảo đảm hiệu quả và tính khả thi của chính sách này trên thực tế.

  Chính phủ yêu cầu làm rõ mối liên hệ giữa Luật Việc làm với các Luật Dạy nghề, Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ Luật lao động về một số nội dung có liên quan đến phạm vi điều chỉnh của Luật này.

  Nâng cao hiệu quả kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập

  Luật Phòng, chống tham nhũng được sửa đổi nhằm củng cố, nâng cao hiệu quả các quy định về phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng; tăng cường công khai, minh bạch trong từng lĩnh vực quản lý; nâng cao hiệu quả việc thực hiện kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập; cụ thể hóa về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng.

  Dự án Luật này dự kiến sẽ được hoàn chỉnh, báo cáo Chính phủ tại phiên họp tháng 8/2012.

  Tăng cường thu hút đầu tư của toàn xã hội cho khoa học và công nghệ

  Luật Khoa học và Công nghệ được sửa đổi, điều chỉnh nhằm góp phần hoàn thiện thể chế; tạo sự thống nhất, đồng bộ các văn bản pháp luật về khoa học, công nghệ tạo nền tảng pháp lý để giải quyết những bất cập, vướng mắc hiện nay, tăng cường thu hút đầu tư của toàn xã hội cho khoa học và công nghệ; tạo cơ chế linh hoạt để khuyến khích công tác nghiên cứu, nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ vào cuộc sống.

  Chính phủ lưu ý Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đồng thời xác định nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới cơ chế tài chính trong lĩnh vực khoa học, công nghệ phù hợp với các nguyên tắc quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Ngân sách.

  Mọi công dân đều được phổ biến, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

  Chính phủ thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh, dự luật này được xây dựng nhằm hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với việc củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

  Mọi công dân đều được phổ biến, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. Chính phủ quy định đối tượng cụ thể bồi dưỡng quốc phòng - an ninh căn cứ vào tình hình, khả năng của đất nước và từng địa phương.

  Sau khi tiếp thu, hoàn chỉnh dự án Luật này, bảo đảm tính khả thi, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, ký Tờ trình Quốc hội dự án Luật này.

  Tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác hòa giải cơ sở

  Luật Hòa giải cơ sở được ban hành sẽ hoàn thiện các chế định pháp lý về công tác hòa giải cơ sở; tạo chuyển biến và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác hòa giải ở cơ sở.

  Bộ Tư pháp được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với V��n phòng Chính phủ, và các Bộ liên quan tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự án Luật trên. Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, ký Tờ trình Quốc hội dự án Luật này.

  Hoàng Diên

  Theo chinhphu.vn

  Download - tải nghị quyết 41 tại đây:

   
  6497 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn daonhan vì bài viết hữu ích
  leanhthu (30/09/2012) mr_dudang (20/08/2012)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận