Nghị quyết 26/NQ-CP: Đẩy mạnh tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn

Chủ đề   RSS   
 • #599388 28/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2028)
  Số điểm: 66165
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1725 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nghị quyết 26/NQ-CP: Đẩy mạnh tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn

  Ngày 27/02/2023 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2023 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19/NQ-TW năm 2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
   
  Theo đó, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống của nông dân và cư dân nông thôn:
   
  nghi-quyet-26nqcp-day-manh-tao-viec-lam-tai-cho-cho-lao-dong-nong-thon
   
  Thứ nhất, đào tạo, nâng cao năng lực của lao động nông thôn:
   
  Thực hiện, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho NLĐ.
   
  Qua đó, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, rút ngắn khoảng cách tỷ lệ lao động qua đào tạo giữa khu vực nông thôn và thành thị. 
   
  Thứ hai, chuyển đổi lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ:
   
  Theo đó, tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại, tập trung, quy mô lớn; đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.
   
  Mục đích nhằm chuyển đổi một bộ phận lao động nông thôn sang làm công nghiệp, dịch vụ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế. 
   
  Ngoài ra, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa thực chất, hiệu quả, bền vững, đi vào chiều sâu, lấy cư dân nông thôn làm chủ thể, đem lại chuyển biến tích cực, rõ nét hơn về chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
   
  Thứ ba, triển khai thực hiện phát triển giáo dục nghề nghiệp:
   
  Xây dựng, phê duyệt và triển khai hiệu quả quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó triển khai phát triển nhanh giáo dục nghề nghiệp khu vực nông thôn nhằm đáp ứng:
   
  - Nhu cầu đa dạng của thị trường lao động.
   
  - Nhu cầu của người dân.
   
  - Yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển của đất nước trong từng giai đoạn.
   
  Thứ tư, đổi mới tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm:
   
  Xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030”; xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
   
  Thu hút nguồn lực cho ngành nông nghiệp, nông thôn tập trung vào những nhiệm vụ trọng yếu trong quản lý, kiến tạo giá trị mới và theo hướng tăng cường phân cấp cho địa phương. 
   
  Đặc biệt, đổi mới tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức bảo đảm chất lượng năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công vụ. 
   
  Sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động.
   
  Thứ năm, phát triển mạnh mẽ hệ thống khuyến nông cộng đồng:
   
  Phân cấp mạnh mẽ hoạt động khuyến nông cho các tổ chức của nông dân và doanh nghiệp, phát triển mạnh mẽ hệ thống khuyến nông cộng đồng. 
   
  Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp, ngành hàng tham gia vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. 
   
  Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đào tạo nghề và khuyến nông.
   
  Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế, chính sách thí điểm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, khu vực nông thôn.
   
  Chi tiết Nghị quyết 26/NQ-CP có hiệu lực ngày 27/02/2023.
   
  194 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (14/04/2023) ThanhLongLS (28/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận