Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Thêm nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT

Chủ đề   RSS   
 • #606331 24/10/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2172)
  Số điểm: 75599
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1606 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Thêm nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT

  Chính phủ ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

  (1) Thêm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT

  Tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế là: Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  Trước đó, có 19 nhóm được ngân sách nhà nước đóng BHYT được quy định tại Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm c khoản 1 Điều Điều 183 Nghị định 131/2021/NĐ-CP.

  Xem bài viết liên quan: Từ 03/12/2023, khi khám chữa bệnh BHYT, người dân có thể xuất trình CCCD

  (2) Thêm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT

  Những đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đống BHYT bao gồm:

  - Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn hộ cận nghèo áp dụng cho từng giai đoạn

  - Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

  - Học sinh, sinh viên.

  - Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn hộ có mức sống trung bình áp dụng cho từng giai đoạn.

  - Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. (điểm mới)

  (Căn cứ tại Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a, b, c khoản 2 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP)

  (3) Sửa đổi nguyên tắc thanh toán theo giá dịch vụ

  Thanh toán theo giá dịch vụ là phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do cấp có thẩm quyền quy định và chi phí về thuốc, hóa chất, vật tư y tế, máu, chế phẩm máu chưa được tính vào giá dịch vụ được sử dụng cho người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  Thanh toán theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được áp dụng để thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, trừ chi phí của các dịch vụ y tế đã được thanh toán theo phương thức khác.

  Theo đó, tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi nguyên tác thanh toán theo giá như sau:

  - Chi phí dịch vụ khám bệnh, chi phí dịch vụ ngày giường bệnh và chi phí dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành;

  - Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc sử dụng trong các dịch vụ kỹ thuật chưa được ban hành giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

  - Chi phí máu, chế phẩm máu được thanh toán theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

  (4) Các mẫu được áp dụng từ 03/12/2023

  Mẫu giấy hẹn khám lại

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/10/24/mau-so-5.docx

  Mẫu giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/10/24/mau-so-6.docx

  Mẫu hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/10/24/mau-so-7.docx

  Xem chi tiết tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 03/12/2023.

  Xem bài viết liên quan: Từ 03/12/2023, khi khám chữa bệnh BHYT, người dân có thể xuất trình CCCD

   
  561 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận