Nghị định 20/2023/NĐ-CP thay đổi nhiều quy định về đầu tư sử dụng vốn ODA

Chủ đề   RSS   
 • #602357 06/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2006 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nghị định 20/2023/NĐ-CP thay đổi nhiều quy định về đầu tư sử dụng vốn ODA

  Ngày 04/5/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 114/2021/NĐ-CP về quản lý sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.
   
  Theo đó, nhiều quy định nổi bật về đầu tư sử dụng vốn ODA và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư được thay đổi như sau:
   
  nghi-dinh-20-2023-nd-cp-thay-doi-nhieu-quy-dinh-ve-dau-tu-su-dung-von-oda
   
  (1) Thay đổi thẩm quyền quyết định dự án sử dụng vốn ODA của Thủ tướng
   
  Sửa đổi khoản 2 Điều 12 Nghị định 114/2021/NĐ-CP về Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sau đây:
   
  - Chương trình, dự án đầu tư nhóm A sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi, trừ chương trình, dự án quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 114/2021/NĐ-CP.
   
  - Chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại trong các trường hợp sau: chương trình, dự án nhóm A; chương trình, dự án kèm theo khung chính sách; chương trình, dự án trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tôn giáo; chương trình tiếp cận theo ngành; mua sắm các loại hàng hóa thuộc diện phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép.
   
  (So với Điều 12 Nghị định 114/2021/NĐ-CP đã bãi bỏ dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị dự án đầu tư).
   
  (2) Bổ sung thẩm quyền sử dụng vốn ODA của Bộ trưởng và HĐND cấp tỉnh
   
  Bổ sung khoản 3a, 3b Điều 12 Nghị định 114/2021/NĐ-CPvề thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi như sau:
   
  - Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan chủ quản quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để chuẩn bị dự án đầu tư do cơ quan, tổ chức mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 114/2021/NĐ-CP.
   
  - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để chuẩn bị dự án đầu tư do địa phương quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 2 Điều 12 NNghị định 114/2021/NĐ-CP.
   
  (3) Điều chỉnh Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA
   
  Trong quá trình lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, trường hợp có thay đổi so với nội dung chính Đề xuất dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cơ quan chủ quản thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh Đề xuất chương trình, dự án như sau:
   
  - Trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư do thay đổi tỷ giá; giảm vốn ODA, vốn vay ưu đãi và không làm thay đổi các nội dung chính khác của Đề xuất chương trình, dự án quy định tại điểm d khoản 2 Điều 13 Nghị định 114/2021/NĐ-CP: Cơ quan chủ quản không phải thực hiện điều chỉnh Đề xuất chương trình, dự án.
   
  - Trường hợp thay đổi các nội dung chính của Đề xuất chương trình, dự án quy định tại điểm d khoản 2 Điều 13 Nghị định 114/2021/NĐ-CP và không làm tăng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi: Cơ quan chủ quản gửi văn bản và báo cáo về lý do điều chỉnh để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
   
  - Trường hợp tăng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi: Cơ quan chủ quản xây dựng Đề xuất chương trình, dự án và thực hiện trình tự, thủ tục tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 114/2021/NĐ-CP; Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và thời gian quyết định điều chỉnh Đề xuất chương trình, dự án thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 114/2021/NĐ-CP, trong hồ sơ làm rõ lý do và các nội dung điều chỉnh Đề xuất chương trình, dự án.
   
  - Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, chương trình đầu tư công; chương trình, dự án đầu tư nhóm A; chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ: Không phải thực hiện điều chỉnh Đề xuất chương trình, dự án theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định 114/2021/NĐ-CP.
   
  Xem thêm chi tiết Nghị định 20/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/3/2022.
   
  672 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  danusa (16/05/2023) ThanhLongLS (06/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận