Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Chủ đề   RSS   
 • #481210 05/01/2018

  phamquan2017
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2017
  Tổng số bài viết (261)
  Số điểm: 2308
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 47 lần


  Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật tín ngưỡng, tôn giáo

  Vừa qua, ngày 30/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

  7118 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #481914   12/01/2018

  phamquan2017
  phamquan2017
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2017
  Tổng số bài viết (261)
  Số điểm: 2308
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 47 lần


  53 biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định 162 về thủ tục hành chính trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo:

  - Mẫu B1: Đăng ký hoạt động tín ngưỡng hăng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung.

  - Mẫu B2: Thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ.

  - Mẫu B3: Đăng ký tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục hoặc lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi.

  - Mẫu B4: Thông báo về khoản thu, mục đích sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng.

  - Mẫu B5: Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung.

  - Mẫu B6: Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

  - Mẫu B7: Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

  - Mẫu B8: Đăng ký cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo.

  - Mẫu A1: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

  - Mẫu B9: Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo.

  - Mẫu A2: Quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo.

  - Mẫu B10: Đăng ký sửa đổi hiến chương.

  - Mẫu B11: Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

  - Mẫu B12: Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

  - Mẫu B13: Đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

  - Mẫu B14: Đề nghị chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

  - Mầu B15: Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc.

  - Mẫu A3: Quyết định về việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc.

  - Mẫu B16: Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo.

  - Mẫu A4: Quyết định về việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo.

  - Mẫu A5: Quyết định về việc giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

  - Mẫu B17: Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc.

  - Mẫu B1 8: Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc.

  - Mẫu B19: Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc.

  - Mẫu B20: Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc.

  - Mẫu B21:Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành.

  - Mẫu B22: Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích.

  - Mẫu B23: Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc.

  - Mẫu B24: Đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo.

  - Mẫu B25: Đăng ký thay đối quy chế tổ chức và hoạt động hoặc quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo tôn giáo.

  - Mẫu B26: Thông báo kết quả đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo.

  - Mẫu B27: Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo.

  - Mẫu B28: Đề nghị giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo.

  - Mẫu B29: Thông báo về việc đã giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo.

  - Mẫu A6: Quyết định về việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo.

  - Mẫu B30: Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung.

  - Mẫu B31: Thông báo tổ chức hội nghị thường niên.

  - Mẫu B32: Đề nghị tổ chức hội nghị liên tôn giáo hoặc hội nghị có yếu tố nước ngoài về tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

  - Mẫu B33: Đề nghị về việc tổ chức đại hội.

  - Mẫu B34: Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký.

  - Mẫu B35: Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký.

  - Mẫu B36: Đề nghị sinh hoạt tồn giáo tập trung của người ngước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

  - Mẫu B37: Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo.

  - Mẫu B38: Đề nghị về việc cho tổ chức được cấp chứng nhận đãng ký hoạt động tôn giáo mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo.

  - Mẫu B39: Đề nghị về việc nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo.

  - Mẫu B40: Đề nghị về việc người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam.

  - Mẫu B41: Đề nghị về việc cho cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo hoặc đào tạo tôn giáo ở nước ngoài.

  - Mẫu B42: Đề nghị về việc tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc cho công dân Việt Nam là tín đồ của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam.

  - Mẫu B43: Đề nghị cho phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

  - Mẫu B44: Đăng ký cho công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài về Việt Nam làm chức sắc, chức việc.

  - Mẫu B45: Đề nghị cho tổ chức tôn giáo ở Việt Nam gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài.

  - Mẫu B46: Thông báo về việc tổ chức tôn giáo ở Việt Nam chấm dứt gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài.

  - Mẫu B47: Thông báo về việc tổ chức quyên góp.

  Tải biểu mẫu tại đính kèm.

  Tai

  Cập nhật bởi phamquan2017 ngày 12/01/2018 05:36:14 CH
   
  Báo quản trị |