Nghị định 14/2023/NĐ-CP: Quyền hạn của Bộ Tài chính trong lĩnh vực về giá

Chủ đề   RSS   
 • #601980 21/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nghị định 14/2023/NĐ-CP: Quyền hạn của Bộ Tài chính trong lĩnh vực về giá

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 14/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
   
  Theo đó, về lĩnh vực giá thuộc quyền hạn của của Bộ Tài chính được Chính phủ quy định như sau:
   
  nghi-dinh-14-2023-nd-cp-quyen-han-cua-bo-tai-chinh-trong-linh-vuc-ve-gia
   
  (1) Xây dựng giúp Chính phủ chiến lược điều hành về giá
   
  - Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện định hướng điều hành giá hàng năm, 05 năm và 10 năm.
   
  - Chiến lược và kế hoạch phát triển nghề thẩm định giá ở Việt Nam.
   
  (2) Kiểm tra các yếu tố hình thành về giá trên thị trường
   
  - Xây dựng, trình Chính phủ ban hành quy định về phân cấp quản lý giá, cơ chế quản lý giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.
   
  - Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra các yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
   
  (3) Quy định phương pháp định giá chung cho hàng hóa, dịch vụ
   
  - Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền quyết định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.
   
  - Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ để các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức sản xuất, kinh doanh lập phương án giá và làm cơ sở thẩm định các phương án giá, kiểm tra các yếu tố hình thành giá.
   
  - Phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn phương pháp định giá đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của các bộ, ngành.
   
  (4) Điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá
   
  - Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá.
   
  - Danh mục mặt hàng được lập quỹ bình ổn giá và danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá.
   
  (5) Hướng dẫn các biện pháp bình ổn giá
   
  - Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ quyết định chủ trương và biện pháp bình ổn giá.
   
  - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật.
   
  (6) Theo dõi, giám sát việc định giá hàng hóa, dịch vụ
   
  - Thẩm định phương án giá do các bộ, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định.
   
  - Theo dõi, giám sát, phối hợp trong việc định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của các bộ, ngành.
   
  - Kiểm tra, thẩm định giá đất theo quy định của pháp luật về giá.
   
  - Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện chính sách, biện pháp về giá và các quyết định về giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc phê duyệt.
   
  (7) Hướng dẫn việc quyết định giá tối thiểu, giá tối đa, khung giá
   
  - Quyết định theo thẩm quyền giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá.
   
  - Hướng dẫn việc quyết định mức giá cụ thể hàng hóa, dịch vụ sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định giá tối thiểu, giá tối đa, khung giá theo quy định của pháp luật;
   
  (8) Hướng dẫn tổ chức hiệp thương giá
   
  - Tổ chức thực hiện hiệp thương giá. 
   
  - Tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật.
   
  (9) Trình cấp có thẩm quyền quy định tiêu chuẩn thẩm định viên về giá
   
  (10) Cấp thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
   
  - Cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, đình chỉ việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.
   
  - Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thẩm định giá theo quy định của pháp luật.
   
  (11) Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá
   
  - Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan quy định cụ thể danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký giá, kê khai giá.
   
  - Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ đăng ký giá, kê khai giá thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện.
   
  (12) Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý giá, thẩm định giá
   
  (13) Thẩm định giá tài sản của Nhà nước theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
   
  Xem thêm Nghị định 14/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2023.
   
  294 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận