Ngân hàng phải làm gì khi không được thông báo về việc kê biên tài sản thế chấp?

Chủ đề   RSS   
 • #545123 30/04/2020

  Ngân hàng phải làm gì khi không được thông báo về việc kê biên tài sản thế chấp?

  Căn cứ vào Điều 90 Luật Thi hành án Dân sự 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014):

   “Điều 90. Kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố, thế chấp

  1. Trường hợp người phải thi hành án không còn tài sản nào khác hoặc có tài sản nhưng không đủ để thi hành án, Chấp hành viên có quyền kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án đang cầm cố, thế chấp nếu giá trị của tài sản đó lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế thi hành án.

  2. Khi kê biên tài sản đang cầm cố, thế chấp, Chấp hành viên phải thông báo ngay cho người nhận cầm cố, nhận thế chấp; khi xử lý tài sản kê biên, người nhận cầm cố, nhận thế chấp được ưu tiên thanh toán theo quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật này.”

  Và Khoản 3 Điều 24 Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự như sau:

  Điều 24. Kê biên tài sản để thi hành án

  [...]

  3. Đối với tài sản đã được cầm cố, thế chấp hợp pháp mà kết quả xác minh tại thời điểm thi hành án cho thấy tài sản có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn nghĩa vụ phải thanh toán theo hợp đồng cầm cố, thế chấp thì Chấp hành viên phải thông báo bằng văn bản cho người nhận cầm cố, thế chấp biết nghĩa vụ của người phải thi hành án và yêu cầu khi thanh toán hết nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc khi xử lý tài sản cầm cố, thế chấp phải thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự biết.

  Cơ quan thi hành án dân sự kê biên tài sản sau khi đã được giải chấp hoặc thu phần tiền còn lại sau khi xử lý tài sản để thanh toán hợp đồng đã ký, nếu có.

  Nếu người nhận cầm cố, thế chấp không thông báo hoặc chậm thông báo mà gây thiệt hại cho người được thi hành án thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

  [...]”

  Như vậy, pháp luật quy định Cơ quan thi hành án dân sự được quyền kê biên, xử lý tài sản đang thế chấp hợp pháp để thi hành án, do đó không bắt buộc ngân hàng phải đồng ý mới được kê biên. Tuy nhiên, khi kê biên tài sản đang thế chấp tại ngân hàng, Chấp hành viên phải thông báo ngay cho ngân hàng (nơi nhận thế chấp). Khi xử lý tài sản kê biên ngân hàng nhận thế chấp được ưu tiên thanh toán tiền gốc, lãi và các khoản khác của hợp đồng đã ký.

  Tuy nhiên, trong trường hợp Chấp hành viên không thực hiện thông báo cho ngân hàng (nơi nhận thế chấp khi ra quyết định kê biên, xử lý tài sản thì ngân hàng phải làm gì để đảm bảo quyền lợi của mình?

   

   
  932 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận