Năm 2024, độ tuổi ưu tiên khám chữa bệnh đối với người lớn tuổi được giảm xuống

Chủ đề   RSS   
 • #601782 13/04/2023

  Năm 2024, độ tuổi ưu tiên khám chữa bệnh đối với người lớn tuổi được giảm xuống

  Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024 đã bổ sung sửa đổi một số điều, trong đó có sự thay đổi đáng chú ý về độ tuổi ưu tiên khám chữa bệnh đối với người lớn tuổi.

  Năm 2024, độ tuổi ưu tiên khám chữa bệnh đối với người lớn tuổi được giảm xuống

  Căn cứ khoản 2 Điều 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định về nguyên tắc trong khám, chữa bệnh có nêu các đối tượng ưu tiên khám, chữa bệnh gồm:

  - Người bệnh trong tình trạng cấp cứu.

  - Trẻ em dưới 06 tuổi.

  - Phụ nữ có thai.

  - Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng.

  - Người từ đủ 75 tuổi trở lên.

  - Người có công với cách mạng.

  Lưu ý: Các đối tượng này phải phù hợp với đặc thù của cơ sở khám, chữa bệnh.

  So sánh với quy định hiện hành tại khoản 2 Điều 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 đã bổ sung thêm đối tượng được ưu tiên khám, chữa bệnh: Người khuyết tật đặc biệt nặng. Đồng thời, sửa điều kiện về tuổi của người bệnh (từ đủ 80 tuổi xuống còn đủ 75 tuổi).

  Như vậy, kể từ 01/01/2024, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực sẽ giảm độ tuổi ưu tiên khám chữa bệnh đối với người lớn tuổi từ đủ 80 tuổi xuống còn đủ 75 tuổi.

  Ai được làm người đại diện của người bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, người đại diện của người bệnh phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, bao gồm:

  - Một người bệnh chỉ có một người đại diện tại một thời điểm.

  - Người đại diện của người bệnh phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, bao gồm:

  + Người do người bệnh là người thành niên tự lựa chọn;

  + Người do thành viên gia đình của người bệnh lựa chọn trong trường hợp người bệnh là người thành niên không thể tự lựa chọn và không có ủy quyền trước khi rơi vào tình trạng không thể hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

  + Người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của người bệnh theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015;

  + Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 hoặc người được pháp nhân phân công mà pháp nhân đó chịu trách nhiệm quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015;

  + Người không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 8 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 nhưng tự nguyện thực hiện nghĩa vụ của người bệnh theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

  - Việc thay thế người đại diện được thực hiện như sau:

  + Trường hợp thay thế người đại diện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 thì phải có xác nhận của người bệnh;

  + Trường hợp thay thế người đại diện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 thì phải có xác nhận của người bệnh hoặc thành viên gia đình của người bệnh;

  + Trường hợp người đại diện là cha mẹ đối với con chưa thành niên thì khi thay thế người đại diện không phải có xác nhận của người bệnh;

  + Trường hợp người đại diện là người giám hộ, người do Tòa án chỉ định, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân hoặc người được pháp nhân phân công thì việc thay thế người đại diện phải được thực hiện bằng quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

  + Trường hợp người đại diện là người đại diện theo ủy quyền thì việc thay thế người đại diện phải được thực hiện bằng văn bản ủy quyền theo quy định.

  - Quyền và nghĩa vụ của người đại diện, hậu quả pháp lý của hành vi đại diện, thời hạn đại diện, phạm vi đại diện thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Như vậy kể từ 01/01/2024, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực sẽ giảm độ tuổi ưu tiên khám chữa bệnh đối với người lớn tuổi từ đủ 80 tuổi xuống còn đủ 75 tuổi.

  Người đại diện của người bệnh phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và bao gồm các đối tượng được kể trên.

  Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024.

   
  552 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phantran0701 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận