Mức lương đối với chức danh nghề nghiệp quản lý dự án đường thủy hạng 1 là bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #606894 17/11/2023

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (89)
  Số điểm: 505
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Mức lương đối với chức danh nghề nghiệp quản lý dự án đường thủy hạng 1 là bao nhiêu?

  Mức lương đối với chức danh nghề nghiệp quản lý dự án đường thủy hạng 1 là bao nhiêu? Chức danh nghề nghiệp quản lý dự án đường thủy hạng 1 thực hiện những nhiệm vụ gì?

  Chức danh nghề nghiệp quản lý dự án đường thủy hạng 1 được áp dụng hệ số lương của viên chức loại nào?

  Theo điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 43/2022/TT-BGTVT quy định về xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường thủy như sau:

  Các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường thủy quy định tại Thông tư này được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước (Bảng 3) được ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, như sau:

  - Chức danh nghề nghiệp Quản lý dự án đường thủy hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

  - Chức danh nghề nghiệp Quản lý dự án đường thủy hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

  - Chức danh nghề nghiệp Quản lý dự án đường thủy hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

  - Chức danh nghề nghiệp Quản lý dự án đường thủy hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

  Theo đó, chức danh nghề nghiệp Quản lý dự án đường thủy hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.

  DUONG-THUY

  Mức lương đối với chức danh nghề nghiệp quản lý dự án đường thủy hạng 1 là bao nhiêu?

  Lương viên chức loại A3.1 từ ngày 01/7/2023 được áp dụng theo công thức như sau:

  Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở từ ngày 01/7/2023

  Trong đó:

  - Lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 sẽ là 1.800.000 đồng/tháng (theo Nghị quyết 69/2022/QH15).

  - Hệ số lương của viên chức loại A3.1 sẽ được áp dụng theo các hệ số tại Bảng 3, Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước (ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP).

  Theo đó, mức lương đối với quản lý dự án đường thủy hạng 1 được xác định như sau:

  lương a3.2

  Chức danh nghề nghiệp quản lý dự án đường thủy hạng 1 thực hiện những nhiệm vụ gì?

  Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 43/2022/TT-BGTVT, chức danh nghề nghiệp quản lý dự án đường thủy hạng 1 thực hiện những nhiệm vụ sau:

  - Chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện dự án theo quy định;

  - Chủ trì nghiên cứu, xây dựng đề tài, đề án, mục tiêu chất lượng, định mức kinh tế kỹ thuật nhằm đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý dự án;

  - Chủ trì biên soạn, xây dựng các tài liệu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý dự án đường thủy;

  - Chủ trì tổ chức hướng dẫn, tập huấn chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc phổ biến kiến thức, kinh nghiệm trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

  - Chủ trì tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật;

  - Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý dự án đường thủy;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

  Tóm lại, mức lương đối với quản lý dự án đường thủy hạng 1 được xác định như sau:

  lương a3.2

   
  49 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận