Mức lương đối với chức danh nghề nghiệp quản lý dự án đường sắt hạng 1 là bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #606895 17/11/2023

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (89)
  Số điểm: 505
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Mức lương đối với chức danh nghề nghiệp quản lý dự án đường sắt hạng 1 là bao nhiêu?

  Mức lương đối với chức danh nghề nghiệp quản lý dự án đường sắt hạng 1 là bao nhiêu? Chức danh nghề nghiệp quản lý dự án đường sắt hạng 1 thực hiện những nhiệm vụ gì?

  Chức danh nghề nghiệp quản lý dự án đường sắt hạng 1 được áp dụng hệ số lương viên chức loại nào?

  Theo điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 49/2022/TT-BGTVT quy định về xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường sắt như sau:

  Các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường sắt quy định tại Thông tư này được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) được ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:

  - Chức danh nghề nghiệp Quản lý dự án đường sắt hạng I được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

  - Chức danh nghề nghiệp Quản lý dự án đường sắt hạng II được áp dụng hệ số lương viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

  - Chức danh nghề nghiệp Quản lý dự án đường sắt hạng III được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

  - Chức danh nghề nghiệp Quản lý dự án đường sắt hạng IV được áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

  Theo đó, chức danh nghề nghiệp quản lý dự án đường sắt hạng 1 được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.

  DUONG-SAT-5

  Mức lương đối với chức danh nghề nghiệp quản lý dự án đường sắt hạng 1 là bao nhiêu?

  Lương viên chức loại A3.1 từ ngày 01/7/2023 được áp dụng theo công thức như sau:

  Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở từ ngày 01/7/2023

  Trong đó:

  - Lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 sẽ là 1.800.000 đồng/tháng (theo Nghị quyết 69/2022/QH15).

  - Hệ số lương của viên chức loại A3.1 sẽ được áp dụng theo các hệ số tại Bảng 3, Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước (ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP).

  Theo đó, mức lương đối với quản lý dự án đường sắt hạng 1 được xác định như sau:

  lương viên chức a3.1

  Chức danh nghề nghiệp quản lý dự án đường sắt hạng 1 thực hiện những nhiệm vụ gì?

  Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 49/2022/TT-BGTVT, chức danh nghề nghiệp quản lý dự án đường sắt hạng 1 thực hiện những nhiệm vụ như sau:

  - Chủ trì nghiên cứu, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về chuyên ngành quản lý dự án đường sắt;

  - Chủ trì tổ chức biên soạn, hệ thống hóa các tiêu chuẩn, các nghiệp vụ quy định về chuyên ngành quản lý dự án đường sắt;

  - Chủ trì nghiên cứu hoặc tham gia xây dựng quy hoạch mạng lưới đường sắt, đề xuất các phương án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt phù hợp với tình hình đặc điểm và phương hướng phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước và của ngành, lĩnh vực;

  - Chủ trì xây dựng, thẩm định đề tài, đề án, dự án, chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh hoặc cấp cơ sở trở lên trong quản lý dự án đầu tư xây dựng;

  - Chủ trì tổ chức thực hiện các công việc về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt trong phạm vi nhiệm vụ được phân công;

  - Chủ trì chuẩn bị nội dung cho các cuộc hội thảo chuyên môn, nghiệp vụ trong nước và nước ngoài;

  - Chủ trì biên soạn, xây dựng các tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành quản lý dự án đường sắt trong phạm vi nhiệm vụ được phân công; chủ trì tổ chức tập huấn chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc phổ biến kiến thức, kinh nghiệm quản lý dự án đường sắt trong phạm vi nhiệm vụ được phân công.

  Tóm lại, mức lương đối với quản lý dự án đường sắt hạng 1 được xác định như sau:

  lương viên chức a3.1

   
  56 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận