Mức lương của kế toán viên cao cấp làm việc tại các cơ quan nhà nước hiện tại là bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #607828 29/12/2023

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Mức lương của kế toán viên cao cấp làm việc tại các cơ quan nhà nước hiện tại là bao nhiêu?

  Mức lương của kế toán viên cao cấp làm việc tại các cơ quan nhà nước là bao nhiêu? Kế toán viên cao cấp có chức trách, nhiệm vụ gì và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ như thế nào?

  Mức lương của kế toán viên cao cấp làm việc tại các cơ quan nhà nước hiện tại là bao nhiêu?

  ke-toan-vien-cao-cap

  Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Thông tư 29/2022/TT-BTC, ngạch kế toán viên cao cấp (mã số 06.029) được áp dụng hệ số lương công chức loại A3, nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55.

  Lương công chức loại A3, nhóm 2 (A3.2) từ ngày 01/7/2023 được áp dụng theo công thức như sau:

  Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở từ ngày 01/7/2023

  Trong đó:

  - Lương cơ sở từ ngày 01/7/2023 sẽ là 1.800.000 đồng/tháng (theo Nghị quyết 69/2022/QH15).

  - Hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2) sẽ được áp dụng theo các hệ số tại Bảng 2, Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP).

  Theo đó, mức lương đối với kế toán viên cao cấp được xác định như sau:

  kế toán viên cao cấp

  Kế toán viên cao cấp làm việc tại các cơ quan nhà nước có chức trách và thực hiện những nhiệm vụ gì?

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 29/2022/TT-BTC, kế toán viên cao cấp là công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao nhất trong lĩnh vực kế toán, bố trí đối với các chức danh lãnh đạo cấp Vụ, Cục và tương đương tại các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương, thực hiện chức năng quản lý về công tác kế toán, giúp lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, điều hành và quản lý tổ chức thực hiện hệ thống nghiệp vụ kế toán.

  Nhiệm vụ của kế toán viên cao cấp được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 29/2022/TT-BTC, cụ thể như sau:

  - Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính, kế toán; các đề án chiến lược phát triển công tác kế toán đối với ngành, lĩnh vực;

  - Chủ trì tổ chức việc phối hợp nghiệp vụ của lĩnh vực liên quan giữa các cấp quản lý cùng lĩnh vực của các ngành đảm bảo tính thống nhất đồng bộ trong toàn quốc;

  - Chủ trì xây dựng tài liệu, giáo trình và hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác kế toán;

  - Chủ trì tổ chức, chỉ đạo, thực hiện công tác kế toán, kiểm tra nghiệp vụ kế toán;

  - Chủ trì tổ chức tổng hợp, đánh giá, phân tích tài chính, rút kinh nghiệm và đề xuất phương án điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung về quy trình nghiệp vụ; sửa đổi, bổ sung các quy định về kế toán hiện hành nhằm tổ chức quản lý chặt chẽ có hiệu lực và hiệu quả hơn.

  Kế toán viên cao cấp làm việc tại các cơ quan nhà nước phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì về năng lực chuyên môn nghiệp vụ?

  Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 29/2022/TT-BTC, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với kế toán viên cao cấp làm việc tại các cơ quan nhà nước như sau:

  - Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm vững quản lý hành chính, cải cách hành chính và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, của ngành, lĩnh vực; công tác tổ chức bộ máy của đơn vị và các quy định của pháp luật về kế toán;

  - Hiểu rõ và tuân thủ Luật Kế toán, các chuẩn mực kế toán, các chế độ tài chính kế toán của nhà nước, luật pháp quốc tế liên quan đến công tác kế toán của ngành, lĩnh vực và các chế độ kế toán cụ thể áp dụng trong các ngành, lĩnh vực;

  - Có năng lực đề xuất, tham mưu hoạch định chính sách, chủ trì xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, đề án liên quan đến công tác kế toán trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

  - Có chuyên môn sâu, rộng về lý luận và thực tiễn về nghiệp vụ kế toán, phương pháp và xu hướng phát triển của công tác kế toán, kiểm toán trong nước và quốc tế;

  - Có năng lực nghiên cứu khoa học và tổ chức chỉ đạo ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hiện đại để cải tiến hệ thống quản lý nghiệp vụ kế toán;

  - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

  Tóm lại, mức lương đối với kế toán viên cao cấp được xác định như sau:

  kế toán viên cao cấp

   

   
  291 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận