Mua sắm tài sản cố định, khi nào thuộc dự án đầu tư, khi nào không thuộc dự án đầu tư?

Chủ đề   RSS   
 • #567952 21/02/2021

  Mua sắm tài sản cố định, khi nào thuộc dự án đầu tư, khi nào không thuộc dự án đầu tư?

  Theo Khoản 2 Điều 5 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 thì đối tượng đầu tư công gồm có đầu tư phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

  Tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

  Theo đó, đề nghị không căn cứ vào tính chất đầu tư của các dự án phục vụ các hoạt động của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để xác định nhiệm vụ chi theo nguồn vốn đầu tư công hay thường xuyên để thực hiện quy trình, thủ tục bảo đảm đúng quy định hiện hành.

  Hiện nay đơn vị chủ trì soạn thảo, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do vậy việc hướng dẫn trường hợp nào mua sắm tài sản được lập thành dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

   
  398 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận