Mua đất bằng giấy viết tay năm 2010, giờ muốn cấp đổi sổ như nào?

Chủ đề   RSS   
 • #590168 27/08/2022

  Mua đất bằng giấy viết tay năm 2010, giờ muốn cấp đổi sổ như nào?

  Căn cứ Khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định:

  "1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

  a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

  b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này;

  c) Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.”.

  Theo đó, việc cấp Giấy chứng nhận cho đối tượng sử dụng đất được thực hiện như sau:

  Trường hợp 1: Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/01/2008 thì cấp cho người đang sử dụng đất nếu đủ điều kiện.

  Trường hợp 2: Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì cấp cho người nhận chuyển nhượng nếu đủ điều kiện.

  Căn cứ khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai 2013 quy định:

  Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

  2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

  Các loại giấy tờ về QSDĐ được căn cứ cấp sổ đỏ được thể hiện trong bài viết bên dưới.

  07 loại giấy tờ về quyền sử dụng đất dùng làm căn cứ cấp sổ đỏ

  Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì dù có điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì không được cấp cho người đang sử dụng đất. Nói cách khác, việc chuyển nhượng trong giai đoạn này nếu không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì không có hiệu lực, không được Nhà nước công nhận.

  Trường hợp đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ thì thực hiện hồ sơ, trình tự thủ tục cấp sổ đỏ theo link bài viết bên dưới.

  Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất mua bán bằng giấy viết tay năm 2021

   

   
  113 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận