Một số thuật ngữ tiếng Anh dùng trong thuế và kế toán

Chủ đề   RSS   
 • #430926 15/07/2016

  eyestorm
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:10/07/2013
  Tổng số bài viết (215)
  Số điểm: 3127
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 119 lần


  Một số thuật ngữ tiếng Anh dùng trong thuế và kế toán

  Accounting entry: ---- bút toán
  Accrued expenses ---- Chi phí phải trả - 
  Accumulated: ---- lũy kế
  Advance clearing transaction: ---- quyết toán tạm ứng
  Advanced payments to suppliers ---- Trả trước ngưòi bán - 
  Advances to employees ---- Tạm ứng - 
  Assets ---- Tài sản - 
  Assets liquidation: ---- thanh lý tài sản
  Balance sheet ---- Bảng cân đối kế toán - 
  Bookkeeper: ---- người lập báo cáo
  Capital construction: ---- xây dựng cơ bản
  Cash ---- Tiền mặt - 
  Cash at bank ---- Tiền gửi ngân hàng - 
  Cash in hand ---- Tiền mặt tại quỹ - 
  Cash in transit ---- Tiền đang chuyển - 
  Check and take over: ---- nghiệm thu
  Construction in progress ---- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - 
  Cost of goods sold ---- Giá vốn bán hàng - 
  Current assets ---- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn - 
  Current portion of long-term liabilities ---- Nợ dài hạn đến hạn trả - 
  Deferred expenses ---- Chi phí chờ kết chuyển - 
  Deferred revenue ---- Người mua trả tiền trước - 
  Depreciation of fixed assets ---- Hao mòn tài sản cố định hữu hình - 
  Depreciation of intangible fixed assets ---- Hoa mòn tài sản cố định vô hình - 
  Depreciation of leased fixed assets ---- Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính - 
  Equity and funds ---- Vốn và quỹ - 
  Exchange rate differences ---- Chênh lệch tỷ giá - 
  Expense mandate: ---- ủy nghiệm chi
  Expenses for financial activities ---- Chi phí hoạt động tài chính - 
  Extraordinary expenses ---- Chi phí bất thường - 
  Extraordinary income ---- Thu nhập bất thường - 
  Extraordinary profit ---- Lợi nhuận bất thường - 
  Figures in: millions VND ---- Đơn vị tính: triệu đồng - 
  Financial ratios ---- Chỉ số tài chính - 
  Financials ---- Tài chính - 
  Finished goods ---- Thành phẩm tồn kho - 
  Fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình - 
  Fixed assets ---- Tài sản cố định - 
  General and administrative expenses ---- Chi phí quản lý doanh nghiệp - 
  Goods in transit for sale ---- Hàng gửi đi bán - 
  Gross profit ---- Lợi nhuận tổng - 
  Gross revenue ---- Doanh thu tổng - 
  Income from financial activities ---- Thu nhập hoạt động tài chính - 
  Income taxes ---- Thuế thu nhập doanh nghiệp - 
  Instruments and tools ---- Công cụ, dụng cụ trong kho - 
  Intangible fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định vô hình - 
  Intangible fixed assets ---- Tài sản cố định vô hình - 
  Intra-company payables ---- Phải trả các đơn vị nội bộ - 
  Inventory ---- Hàng tồn kho - 
  Investment and development fund ---- Quỹ đầu tư phát triển - 
  Itemize: ---- mở tiểu khoản
  Leased fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính - 
  Leased fixed assets ---- Tài sản cố định thuê tài chính - 
  Liabilities ---- Nợ phải trả - 
  Long-term borrowings ---- Vay dài hạn - 
  Long-term financial assets ---- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn - 
  Long-term liabilities ---- Nợ dài hạn - 
  Long-term mortgages, collateral, deposits ---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn - 
  Long-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán dài hạn - 
  Merchandise inventory ---- Hàng hoá tồn kho - 
  Net profit ---- Lợi nhuận thuần - 
  Net revenue ---- Doanh thu thuần - 
  Non-business expenditure source ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp - 
  Non-business expenditure source, current year ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay - 
  Non-business expenditure source, last year ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước - 
  Non-business expenditures ---- Chi sự nghiệp - 
  Non-current assets ---- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn - 
  Operating profit ---- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD - 
  Other current assets ---- Tài sản lưu động khác - 
  Other funds ---- Nguồn kinh phí, quỹ khác - 
  Other long-term liabilities ---- Nợ dài hạn khác - 
  Other payables ---- Nợ khác - 
  Other receivables ---- Các khoản phải thu khác - 
  Other short-term investments ---- Đầu tư ngắn hạn khác - 
  Owners' equity ---- Nguồn vốn chủ sở hữu - 
  Payables to employees ---- Phải trả công nhân viên - 
  Prepaid expenses ---- Chi phí trả trước - 
  Profit before taxes ---- Lợi nhuận trước thuế - 
  Profit from financial activities ---- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính - 
  Provision for devaluation of stocks ---- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - 
  Purchased goods in transit ---- Hàng mua đang đi trên đường - 
  Raw materials ---- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho - 
  Receivables ---- Các khoản phải thu - 
  Receivables from customers ---- Phải thu của khách hàng - 
  Reconciliation: ---- đối chiếu
  Reserve fund ---- Quỹ dự trữ - 
  Retained earnings ---- Lợi nhuận chưa phân phối - 
  Revenue deductions ---- Các khoản giảm trừ - 
  Sales expenses ---- Chi phí bán hàng - 
  Sales rebates ---- Giảm giá bán hàng - 
  Sales returns ---- Hàng bán bị trả lại - 
  Short-term borrowings ---- Vay ngắn hạn - 
  Short-term investments ---- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - 
  Short-term liabilities ---- Nợ ngắn hạn - 
  Short-term mortgages, collateral, deposits ---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn - 
  Short-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn - 
  Stockholders' equity ---- Nguồn vốn kinh doanh - 
  Surplus of assets awaiting resolution ---- Tài sản thừa chờ xử lý - 
  Tangible fixed assets ---- Tài sản cố định hữu hình - 
  Taxes and other payables to the State budget ---- Thuế và các khoản phải nộp nhànước - 
  Total assets ---- Tổng cộng tài sản - 
  Total liabilities and owners' equity ---- Tổng cộng nguồn vốn - 
  Trade creditors ---- Phải trả cho người bán - 
  Treasury stock ---- Cổ phiếu quỹ - 
  Welfare and reward fund ---- Quỹ khen thưởng và phúc lợi - 
  Work in progress ---- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang _

  (Sưu tầm)

  Hãy theo đuổi sự ưu tứu, thành công sẽ theo đuổi bạn !

   
  4354 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận