Một người được làm người đại diện theo pháp luật cho nhiều công ty không?

Chủ đề   RSS   
 • #611020 26/04/2024

  btrannguyen
  Top 200
  Lớp 6

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (450)
  Số điểm: 7473
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 132 lần


  Một người được làm người đại diện theo pháp luật cho nhiều công ty không?

  Người đại diện theo pháp luật của công ty là gì? Họ có những trách nhiệm gì? Một người có thể làm người đại diện theo pháp luật cho nhiều công ty cùng một lúc không?

  Người đại diện theo pháp luật của công ty là gì?

  Theo Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020, người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định như sau:

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ đạp diện doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ pháp lý.

  Một người được làm người đại diện theo pháp luật cho nhiều công ty không?

  Theo Khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

  Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

  Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. 

  Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Như vậy, hiện nay pháp luật chỉ quy định 1 công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật mà không quy định cụ thể một cá nhân có thể là người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty hay không. Do đó, một người có thể đại diện theo pháp luật cho nhiều công ty.

  Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật là gì?

  Theo Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

  - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

  + Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

  + Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

  + Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

  - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định trên.

  Như vậy, người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ thực hiện các quyền và nghĩa được giao và nếu đang làm chủ hay có cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại những công ty khác thì phải báo cho công ty.

  Công ty chỉ có người đại diện ở nước ngoài được không?

  Theo Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

  - Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. 

  Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

  - Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

  + Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

  + Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  Như vậy, bắt buộc công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Nếu người này xuất cảnh mà không còn người đại diện nào khác cư trú tại Việt Nam thì phải thực hiện uỷ quyền.

   
  339 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận