Miễn nhiệm công chức thuộc Viện kiểm sát nhân dân thực hiện trong trường hợp nào?

Chủ đề   RSS   
 • #606111 13/10/2023

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (73)
  Số điểm: 395
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Miễn nhiệm công chức thuộc Viện kiểm sát nhân dân thực hiện trong trường hợp nào?

  Miễn nhiệm công chức thuộc Viện kiểm sát nhân dân thực hiện trong trường hợp nào? Việc miễn nhiệm công chức thuộc Viện kiểm sát nhân dân được thực hiện ra sao?

   

  Miễn nhiệm công chức thuộc Viện kiểm sát nhân dân thực hiện trong trường hợp nào?

  Các trường hợp miễn nhiệm công chức Viện kiểm sát nhân dân được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 23 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiễm, cách chức đối với công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 400/QĐ-VKSTC năm 2021, cụ thể như sau:

  - Công chức đương nhiên được miễn nhiệm chức vụ, chức danh khi nghỉ hưu, thôi việc, chuyển ngành.

  - Công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định miễn nhiệm chức vụ, chức danh khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  + Không đủ sức khỏe; vì hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do khác mà xét thấy không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao;

  + Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật của Đảng, vi phạm pháp luật chưa đến mức bị kỷ luật bằng hình thức cách chức nhưng do yêu cầu nhiệm vụ công tác cần phải thay thế; vi phạm quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan có thẩm quyền;

  + Không đủ năng lực, uy tín để làm việc.

  + Trong thời hạn bổ nhiệm, bị xử lý kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo hai lần;

  mien-nhiem

  Việc miễn nhiệm công chức thuộc Viện kiểm sát nhân dân được thực hiện ra sao?

  Việc miễn nhiệm công chức thuộc Viện kiểm sát nhân dân được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiễm, cách chức đối với công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 400/QĐ-VKSTC năm 2021, cụ thể như sau:

  Bước 01: Đề nghị miễn nhiệm

  Công chức có đơn đề nghị được miễn nhiệm hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo hoặc cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ nơi công chức đang công tác đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét việc miễn nhiệm;

  Theo đó, hồ sơ về việc miễn nhiệm công chức thuộc Viện kiểm sát nhân dân gồm các tài liệu sau:

  - Tờ trình về việc miễn nhiệm;

  - Các văn bản thể hiện công chức thuộc quy định tại khoản 2 Điều này;

  - Biên bản hội nghị và biên bản kiểm phiếu;

  - Các tài liệu khác có liên quan.

  Bước 02: Xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc miễn nhiệm công chức thuộc Viện kiểm sát nhân dân

  Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định, xin ý kiến bằng văn bản của cấp ủy cùng cấp theo quy định;

  Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất việc miễn nhiệm, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín. Việc quyết định miễn nhiệm đối với công chức phải được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp đạt tỷ lệ 50% thì do người đứng đầu quyết định.

  Bước 03: Ra quyết định miễn nhiệm công chức thuộc Viện kiểm sát nhân dân

  Cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ thông báo và nghe ý kiến của công chức về việc miễn nhiệm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc miễn nhiệm hoặc trình cấp trên xem xét, quyết định việc miễn nhiệm.

  Bước 04: Bố trí công tác cho công chức bị miễn nhiệm

  Công chức lãnh đạo, quản lý sau khi bị miễn nhiệm, người đứng đầu cơ quan quản lý, sử dụng công chức bố trí công tác phù hợp; công chức có trách nhiệm chấp hành quyết định phân công của cấp có thẩm quyền.

  Lưu ý: Trường hợp công chức bị miễn nhiệm do xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm liên tiếp thì cơ quan có thẩm quyền cho thôi việc theo quy định của pháp luật.

   
  84 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận