Mẫu lời tuyên thệ của đảng viên trong lễ kết nạp Đảng mới nhất năm 2024?

Chủ đề   RSS   
 • #611670 17/05/2024

  btrannguyen
  Top 100
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (645)
  Số điểm: 10878
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 201 lần


  Mẫu lời tuyên thệ của đảng viên trong lễ kết nạp Đảng mới nhất năm 2024?

  Đọc lời tuyên thệ là một phần không thể thiếu trong quy trình tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Lời tuyên thệ của đảng viên là một cam kết trang trọng của một cá nhân trước Đảng Cộng sản và tư tưởng của Đảng.

  Mẫu lời tuyên thệ của đảng viên trong lễ kết nạp Đảng mới nhất năm 2024?

  Khi đọc lời tuyên thệ, đảng viên đứng quay mặt về cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Hồ Chí Minh. 

  Kết thúc mỗi lời tuyên thệ, đảng viên mới kết nạp Đảng giơ nắm tay phải và hô lớn “xin thề”; kết thúc 4 lời tuyên thệ, giơ nắm tay phải hô lớn 3 lần “xin thề”.

  Xem đầy đủ lời tuyên thệ của đảng viên trong lễ kết nạp Đảng: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/17/loi-tuyen-the-dang-vien.docx

  Sau khi trở thành đảng viên dự bị, phải làm gì để lên chính thức?

  Theo Điều 5 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 quy định như sau:

  - Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó tiến bộ.

  - Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp; nếu không đủ tư cách đảng viên thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị.

  - Nghị quyết của chi bộ về đề nghị công nhận đảng viên chính thức phải được cấp uỷ có thẩm quyền quyết định.

  - Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp.

  Đồng thời, tại Tiểu mục 4.1, Mục 4 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 quy định Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm chính trị cấp huyện hoặc cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương.

  Như vậy, đảng viên dự bị phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng mới được kết nạp vào đảng, trong thời gian này chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó tiến bộ, đồng thời đảng viên phải học và được cấp giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

  Khi hết thời gian dự bị nếu đảng viên dự bị không đủ tư cách đảng viên thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị.

  Hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức

  Theo Mục 4 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 quy định hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức (kể cả kết nạp lại), gồm có:

  1) Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới

  Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, được trung tâm chính trị cấp huyện hoặc cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương.

  2) Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

  Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức.

  3) Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ

  Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bản nhận xét đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị; báo cáo chi bộ.

  4) Bản nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú

  Chi ủy có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội mà người đó là thành viên; ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ (nơi chưa có chi ủy) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị để báo cáo chi bộ.

  Trường hợp đặc biệt không phải lấy ý kiến nhận xét của chi ủy hoặc chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị thực hiện theo quy định của Ban Bí thư.

  5) Nghị quyết của chi bộ, đảng ủy cơ sở và quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền

  - Nội dung và cách tiến hành của chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở, cấp có thẩm quyền xét, quyết định công nhận đảng viên chính thức thực hiện theo Điểm 3.6 và 3.7, Mục 3 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021.

  - Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi ủy công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất.

  Như vậy, sau 12 tháng dự bị, đảng viên sẽ chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục để công nhận chính thức. Quyết định công nhận chính thức sẽ được công bố trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất.

   
  530 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận