Mẫu Báo cáo tài chính mới nhất? Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2023 khi nào?

Chủ đề   RSS   
 • #609914 26/03/2024

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2193)
  Số điểm: 76373
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1619 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Mẫu Báo cáo tài chính mới nhất? Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2023 khi nào?

  Báo cáo tài chính là gì? Ai phải nộp Báo cáo tài chính? Đây là một số kiến thức về Báo cáo tài chính mà mọi kế toán nào cũng cần nắm. Bài viết sẽ cung cấp một số thông tin về những vấn đề kể trên, ngoài ra còn nêu rõ thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2023 kèm mẫu báo cáo.

  Báo cáo tài chính là gì?

  Căn cứ tại khoản 1 Điều 3 Luật Kế toán 2015 giải thích báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

  Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. 

  Xem bài viết liên quan: Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính online mới nhất 2024

  Ai phải nộp báo cáo tài chính?

  Khi lập báo cáo tài chính, các kế toán viên phải xác định rõ doanh nghiệp của mình thuộc chế độ kế toán nào để từ đó có thể áp dụng cách khai báo cáo tài chính chuẩn xác một cách chuẩn xác, tránh những sai sót có thể xảy ra.

  Căn cứ theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì chế độ kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ được áp dụng theo Thông tư 132/2018/TT-BTC hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC; còn chế độ kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được áp dụng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

  Trong đó:

  - Các doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ được xác định là các doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

  - Các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ) được xác định là những doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về việc hỗ trợ doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.

  Như vậy, việc khai và nộp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp phải tuân thủ quy định sau:

  - Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ hay vừa thì đều có thể áp dụng nộp Báo cáo tài chính năm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

  - Riêng đối các doanh nghiệp lớn sẽ áp dụng nộp Báo cáo tài chính năm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

  Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2023 khi nào?

  Căn cứ tại Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC và khoản 1 Điều 80 Thông tư 133/2016/TT-BTC, thời gian nộp báo cáo tài chính của năm 2023 đối với từng doanh nghiệp như sau:

  (1) Doanh nghiệp nhà nước

  - Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;

  - Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

  (2) Loại hình doanh nghiệp khác

  - Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

  - Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

  (3) Doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Phải lập và gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho các cơ quan có liên quan theo quy định.

  Xem bài viết: Chậm nộp báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải chịu mức xử phạt như thế nào?

  Báo cáo tài chính bao gồm những giấy tờ gì?

  Căn cứ khoản 1 Điều 100 Thông tư 200/2014/TT-BTC có quy định báo cáo tài chính năm đối với doanh nghiệp bao gồm:

  - Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B 01 - DN  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/26/1a.docx

  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Mẫu số B 02 - DN https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/26/2.docx

  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B 03 - DN https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/26/3.docx https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/26/03.2.docx

  - Bản thuyết minh Báo cáo tài chính - Mẫu số B 09 - DN https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/26/09.docx

  Lưu ý: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình. Hoặc áp dụng quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC.

  Nơi nhận Báo cáo tài chính ở đâu?

  Căn cứ tại Điều 110 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về nơi nhận Báo cáo tài chính như sau: 

     

  Nơi nhận báo cáo

  CÁC LOẠI DOANH NGHIỆP (4)

  Kỳ lập báo cáo

  Cơ quan tài chính (1)

  Cơ quan Thuế (2)

  Cơ quan Thống kê

  DN cấp trên (3)

  Cơ quan đăng ký kinh doanh

  1. Doanh nghiệp Nhà nước

  Quý, Năm

  x

  x

  x

  x

  x

  2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Năm

  x

  x

  x

  x

  x

  3. Các loại doanh nghiệp khác

  Năm

   

  x

  x

  x

  x

  - Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp Báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).

  + Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm).

  + Các công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng phải nộp Báo cáo tài chính cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

  - Các doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương. Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).

  - Doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp Báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.

  - Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp Báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm toán vào Báo cáo tài chính khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cấp trên.

  - Cơ quan tài chính mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải nộp Báo cáo tài chính là Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.

  - Đối với các doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, ngoài các cơ quan nơi doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tài chính theo quy định trên, doanh nghiệp còn phải nộp Báo cáo tài chính cho các cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu theo Nghị định 99/2012/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

  - Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.

  Trên đây là một số thông tin cần thiết khi làm một Báo cáo tài chính, tham khảo thêm bài viết liên quan, cụ thể:

  Xem bài viết: Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính online mới nhất 2024

  Chậm nộp báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải chịu mức xử phạt như thế nào?

  Tổng Cục Thuế hướng dẫn nộp thuế bằng điện thoại thông qua ứng dụng eTax Mobile

  Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN? Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2024

  Hạn chót nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tiếp năm 2024 là khi nào? Nộp hồ sơ tại đâu?

   
  2040 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận