Mẫu bảng kiểm điểm đảng viên cuối năm và hướng dẫn cách ghi mới nhất

Chủ đề   RSS   
 • #563241 24/11/2020

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1870 lần


  Mẫu bảng kiểm điểm đảng viên cuối năm và hướng dẫn cách ghi mới nhất

  Mẫu bảng kiểm điểm đảng viên cuối năm và hướng dẫn cách ghi

  Hằng năm các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng.

  Dưới đây là mẫu kiểm điểm cá nhân và hướng  dẫn cách ghi theo ng dn 21-HD/BTCTW:

   

  Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019

  ĐẢNG BỘ ………..
  Chi bộ: ……………

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

   

  ….., ngày … tháng … năm …

  BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

  Năm: 2020

  Họ và tên:                                                        Ngày sinh:

  Chức vụ Đảng: Đảng viên

  Chức vụ chính quyền: ………………………………………………………………..

  Chức vụ đoàn thể: ……………………………………………………………………

  Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………...

  Chi bộ: ………………………………………………………………………………..

  I. Ưu điểm, kết quả đạt được

  1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

  - Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

  - Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

  - Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

  - Về tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

  - Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân: (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện.) Tự liên hệ với các biểu hiện như: Không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn; Đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức…

  Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

  □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

  2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

  - Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn theo quy định; Đóng đảng phí đầy đủ;…

  - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đạt được những kết quả khả quan…

  - Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: Còn chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến, thi thoảng còn nóng vội khi quyết định các vấn đề…

  Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

  □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

  3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm: Mạnh dạn đóng góp, phát biểu ý kiến, nâng cao công tác phê bình tự phê bình, đồng thời học hỏi, trau dồi những kinh nghiệm từ các bậc tiền bối đi trước,…

  II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

  1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên): Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong các cuộc họp chi bộ, Chưa có những đóng góp nổi bật, Chưa dành thời gian nghiên cứu các vấn đề về đảng, pháp luật,…

  2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Chưa cân bằng được thời gian hợp lý, còn chưa mạnh dạn để hòa nhập với tập thể,…

  III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

  Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

  Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

  □ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

  IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

  Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

  V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

  VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

  VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

  1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

  □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  □ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  □ Hoàn thành nhiệm vụ

  □ Không hoàn thành nhiệm vụ

  2. Xếp loại đảng viên:

  □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  □ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  □  Hoàn thành nhiệm vụ

  □ Không hoàn thành nhiệm vụ

   

  NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

  - Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: …………..................................................................................................

  - Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:..............................................

   

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
  (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

  - Nhận xét, đánh giá của chi ủy:…………………

  - Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:.....................

   

  T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
  (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

  - Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:.............................

   

  T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
  (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

   

  Quy định 132-QĐ/TW hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân được thực hiện theo 3 bước như sau:

  - Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại.

  Căn cứ tiêu chí xếp loại, các tổ chức, tập thể, cá nhân tự phân tích chất lượng và xếp loại vào 1 trong 4 mức theo quy định tại Điều 12.

  - Bước 2: Tham gia đánh giá và đề xuất xếp loại chất lượng.

  Các chủ thể tham gia đánh giá thực hiện việc phân tích chất lượng, đề xuất đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân có liên quan khi được yêu cầu theo trách nhiệm, thẩm quyền.

  - Bước 3: Quyết định nhận xét, đánh giá và xếp loại chất lượng.

  + Cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, giúp cấp có thẩm quyền thẩm định kết quả tự đánh giá, kết quả tham gia đánh giá, các kết quả đánh giá hợp pháp khác và tổng hợp, đề xuất mức xếp loại chất lượng.

  + Trên cơ sở đề xuất của cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc đánh giá và xếp loại chất lượng hằng năm đối với từng tập thể, cá nhân.

   

  Tải mẫu kiểm điểm tại file đính kèm:

   
  3183 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận