Mẫu bài thu hoạch lớp đảng viên mới mới nhất 2024

Chủ đề   RSS   
 • #612729 13/06/2024

  btrannguyen
  Top 100
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (645)
  Số điểm: 10878
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 201 lần


  Mẫu bài thu hoạch lớp đảng viên mới mới nhất 2024

  Bài thu hoạch là một trong những nội dung bắt buộc phải có sau khi người học tham gia lớp đảng viên mới. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn mẫu bài thu hoạch lớp đảng viên mới mới nhất 2024.

  Đảng viên dự bị bao lâu phải học lớp đảng viên mới?

  Theo Hướng dẫn 60-HD/BTGTW năm 2022 quy định Đối tượng học tập chương trình là đảng viên mới được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Quy định 54-QĐ/TW năm 1999 của Bộ Chính trị khóa VIII về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, đã chỉ rõ: “Đảng viên trong thời gian dự bị phải học xong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới”.

  Trong đó, thời gian dự bị là 12 tháng.

  Theo đó, trong vòng 12 tháng dự bị, đảng viên dự bị phải tham gia và hoàn thành lớp đảng viên mới thì mới được lên chính thức.

  Mẫu bài thu hoạch lớp đảng viên mới mới nhất 2024

  Theo Hướng dẫn 60-HD/BTGTW năm 2022, tổ chức lớp học đảng viên mới được quy định như sau:

  Tổ chức học tập theo lớp; tập trung lên lớp nghe giảng, thảo luận, giải đáp thắc mắc; viết bản thu hoạch, đánh giá kết quả qua bản thu hoạch. 

  Trong quá trình giảng bài, kết hợp giảng giải với trao đổi, đối thoại giữa giảng viên với học viên, giữa học viên với học viên. Tổ chức tham quan, nghe báo cáo kinh nghiệm thực tế cũng được coi là nội dung học tập chính thức, có liên hệ, thu hoạch.

  Như vậy, sau khi hoàn thành các bài giảng lớp đảng viên mới, đảng viên sẽ thực hiện các bài thu hoạch. Một số câu hỏi thường gặp trong bài thu hoạch lớp đảng viên mới có thể kể đến như sau:

  - Qua lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, đồng chí liên hệ tình hình thực tế tại chi bộ trong sinh hoạt và bản thân đối với thực hiện các nội dung chủ yếu xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay => Mẫu câu trả lời: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/13/bai-thu-hoach-1.docx

  - Đồng chí hãy trình bày 5 bài học lớn của cách mạng Việt nam được nêu trong Cương lĩnh năm 1991. Phân tích bài học mà đồng chí thấy tâm đắc nhất. Ý nghĩa của bài học này đối với công việc của đồng chí? => Mẫu câu trả lời: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/13/bai-thu-hoach-2.docx

  - Bản chất giai cấp công nhân của Đảng được thể hiện ở những điểm chủ yếu nào trong Điều lệ Đảng? => Mẫu câu trả lời: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/13/bai-thu-hoach-2.docx

  - Đồng chí hãy phân tích sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Liên Hệ việc thực hiện cuộc vận động ở cơ quan, đơn vị đồng chí? => Mẫu câu trả lời: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/13/bai-thu-hoach-4.docx

  (Lưu ý: Các mẫu câu hỏi và câu trả lời mang tính chất tham khảo)

  Những yêu cầu cần đạt sau khi tham gia các bài giảng lớp đảng viên mới

  Tại Hướng dẫn 60-HD/BTGTW năm 2022 có quy định những yêu cầu cần đạt khi giảng các bài trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới như sau:

  Bài giảng

  Yêu cầu cần đạt

  Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam

  - Nắm bắt được những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin với vai trò là hệ tư tưởng khoa học và cách mạng Việt Nam.

  - Nắm bắt được những nét cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh với vai trò là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.

  - Có khả năng tư duy vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

  Bài 2: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  - Hiểu được bản chất về con đường của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; là sự lựa chọn hợp quy luật, hợp lòng dân.

  - Hiểu được quá trình phát triển nhận thức về đặc điểm, đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng.

  - Hiểu được quá trình phát triển nhận thức về phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

  Bài 3: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

  - Nắm bắt được những nét cơ bản trong đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, có tư duy phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện hiện nay.

  - Nắm bắt được những nét cơ bản trong dân chủ xã hội chủ nghĩa. Từ đó, có tư duy xây dựng, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong điều kiện hiện nay.

  - Nắm bắt được những nét cơ bản về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Từ đó, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

  Bài 4: Phát triển kinh tế - xã hội

  - Hiểu được khái quát kết quả thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030 ở Việt Nam.

  - Nắm được những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020; những nội dung cơ bản của mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

  Bài 5: Phát triển văn hóa, xã hội

  - Hiểu được những nội dung cơ bản trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực theo Nghị quyết của Đảng.

  - Hiểu được những nội dung cơ bản trong xây dựng, phát triển khoa học và công nghệ theo nghị quyết của Đảng.

  - Hiểu được những nội dung cơ bản trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

  - Hiểu được những nội dung cơ bản về bảo vệ môi trường, quản lý phát triển xã hội.

  Bài 6: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội

  - Nắm bắt được tình hình quốc tế, trong nước tác động tới lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

  - Nắm bắt được những quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

  - Nắm bắt được những giải pháp trong bảo đảm an ninh Quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

  Bài 7: Chủ động tích cực hội nhập quốc tế

  - Hiểu được quá trình hình thành, phát triển nhận thức của Đảng ta về hội nhập quốc tế.

  - Hiểu được quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

  - Nắm bắt được những nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh hội nhập quốc tế của Việt Nam trong những năm tới.

  Bài 8: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở

  - Hiểu được hệ thống tổ chức và các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng.

  - Nắm bắt được những quy định của Điều lệ Đảng về tổ chức cơ sở Đảng.

  - Nắm bắt được những nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của đảng viên.

  Bài 9: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  - Nắm được những quy định và vai trò, nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  - Biết được những kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ khóa XII.

  - Hiểu biết được những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ khóa XIII.

  Bài 10: Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

  - Hiểu biết về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

  - Hình thành động cơ chuẩn mực và không ngừng phấn đấu, rèn luyện là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Chuyên đề tự chọn

  - Tình hình và nhiệm vụ của địa phương, cơ sở.

  - Tình hình thời sự, những chủ trương, chính sách mới.

  - Các báo cáo điển hình về những đảng viên mới phấn đấu tốt...

  Theo đó, qua 10 bài giảng và chuyên đề tự chọn, giảng viên cần lưu ý những yêu cầu này để xây dựng bài giảng và người học cũng lưu ý những yêu cầu này để học tập và hoàn thành bài thu hoạch đạt yêu cầu.

   
  4324 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận