Lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ của 63 tỉnh, thành

Chủ đề   RSS   
 • #541734 24/03/2020

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ của 63 tỉnh, thành

  Mức thu lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ của 63 tỉnh, thành

  Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC thì lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

  Dưới đây mình đã tổng hợp quy định về mức thu phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ của 63 tỉnh, thành. Các bạn cùng tham khảo nha:

  1. Hà Nội:

  Mức thu lệ phí:

  Nội dung thu

  Đơn vị tính

  Mức thu lệ phí

  Cá nhân, hộ gia đình

  Tổ chức

  Các phường thuộc quận, thị xã

  Khu vực khác

  1. Cấp giy chứng nhận mới

  Đồng/ giấy

   

   

   

  - Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

  25.000

  10.000

  100.000

  - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

  100.000

  50.000

  500.000

  2. Cấp đi, cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận), xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

  Đồng/ lần

   

   

   

  - Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

  20.000

  10.000

  50.000

  - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

  50.000

  25.000

  50.000

  3. Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

  Đồng/ lần

  28.000

  14.000

  30.000

  4. Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

  Đồng/ văn bản

  15.000

  7.000

  30.000


  Căn cứ: Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND 

  2. Hải Phòng

  STT

  Đối tưng

  Mức thu

  A

  Đối với hộ gia đình, cá nhân

   

  I

  Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

   

   

  Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

   

  1

  - Tại các phường

  40.000

   

  - Tại các xã, thị trấn

  20.000

  2

  Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

   

  - Tại các phường

  90.000

  - Tại các xã, thị trấn

  45.000

  3

  Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (gồm cả quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản)

   

  - Tại các phường

  150.000

  - Tại các xã, thị trấn

  75.000

  II

  Cấp lại, cấp đổi, cấp mới, xác nhận thay đổi vào Giấy chng nhận đã cấp

   

  1

  Cấp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất

   

   

  - Tại các phường

  35.000

   

  - Tại các xã, thị trấn

  17.000

  2

  Cấp Giấy chứng nhận có quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản

   

   

  - Tại các phường

  60.000

   

  - Tại các xã, thị trấn

  30.000

  B

  Đối với tổ chức

   

  I

  Cấp Giấy chng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sn khác gắn liền với đất

   

  1

  Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  150.000

  2

  Cấp Giấy chứng nhận hoặc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

  500.000

  3

  Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (gồm cả quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản)

  650.000

  II

  Cấp lại, cấp đi, cấp mới, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp

   

  1

  Cấp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất

  60.000

  2

  Cấp GCN có quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản

  75.000

   

  Căn cứ: Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND 

   

  3. TP.HCM

  STT

  Nội dung thu

  Đơn vị tính

  Mức thu hiện đang áp dụng và mức thu đề xuất

  Cá nhân, hộ gia đình

  Tổ chức

  Quận

  Huyện

  Dưới 500m2

  Từ 500m2 đến dưới 1.000m2

  Trên 1.000m2

  I

  Cấp Giấy chứng nhận lần đầu

  1

  Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

  đồng /giấy

  25.000

  0

  100.000

  100.000

  100.000

  2

  Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

  đồng /giấy

  100.000

  100.000

  200.000

  350.000

  500.000

  3

  Cấp giấy chứng nhận chỉ có tài sản gắn liền với đất

  đồng /giấy

  100.000

  100.000

  200.000

  350.000

  500.000

  II

  Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận

  1

  Đăng ký thay đổi chỉ có quyền sử dụng đất

  đồng /lần

  15.000

  7.500

  20.000

  20.000

  20.000

  2

  Đăng ký thay đổi có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà xưởng, rừng, tài sản khác...)

  đồng /lần

  50.000

  50.000

  50.000

  50.000

  50.000

  3

  Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất thì áp dụng mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận

  đồng /lần

  50.000

  50.000

  50.000

  50.000

  50.000

  4

  Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  đồng /lần

  20.000

  10.000

  20.000

  20.000

  20.000

  5

  Cấp lại giấy chứng nhận mà có đăng ký thay đổi tài sản trên đất

  đồng /lần

  50.000

  50.000

  50.000

  50.000

  50.000


  Căn cứ: Nghị quyết 124/2016/NQ-HĐND

   

  4. Đồng Nai

  Số TT

  Nội dung thu

  Đơn vị tính

  Mức thu

  Cấp Giấy chứng nhận (CN)

  Công việc địa chính khác

  Giấy CN chỉ có QSDĐ

  Giấy CN QSDĐ, QSHN, tài sản gắn liền với đất

  I

  Cấp mới Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  1

  Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

  Đồng/Giấy

  100.000

  500.000

   

  2

  Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các phường thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

  Đồng/Giấy

  25.000

  100.000

   

  3

  Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các xã, thị trấn các huyện, các xã thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

  Đồng/Giấy

  12.500

  50.000

   

  II

  Cấp đổi, cấp lại, chỉnh lý trên Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  1

  Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

  Đồng/Giấy

  50.000

  50.000

   

  2

  Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các phường thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

  Đồng/Giấy

  20.000

  50.000

   

  3

  Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các xã, thị trấn các huyện, các xã thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

  Đồng/Giấy

  10.000

  25.000

   

  III

  Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

  1

  Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

  Đồng/lần

   

   

  30.000

  2

  Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các phường thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

  Đồng/lần

   

   

  28.000

  3

  Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc các xã, thị trấn các huyện, các xã thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

  Đồng/lần

   

   

  14.000

  IV

  Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

  1

  Tổ chức

  Đồng/lần

   

   

  30.000

  2

  Hộ gia đình, cá nhân

  Đồng/lần

   

   

  15.000

  Căn cứ: Nghị quyết 67/2017/NQ-HĐND 
   

  5. Bình Dương

  STT

  Nội dung

  Đơn vị tính

  Mức thu (đồng)

  Hộ gia đình, cá nhân

  Tổ chức

  Phường

  Xã, thị trấn

  I

  Cấp Giấy chứng nhận mới

   

   

   

   

  1

  Trường hợp cấp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

  Giấy

  25.000

  12.000

  100.000

  2

  Trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  Giấy

  100.000

  50.000

  500.000

  II

  Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

  1

  Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

  Lần/Giấy

  20.000

  10.000

  50.000

  2

  Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khá gắn liền với đất.

  Lần/Giấy

  50.000

  25.000

  III

  Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai (Trừ trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và đính chính nội dung trên Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong quá trình viết, in do lỗi của cơ quan có thẩm quyền).

  Lần

  28.000

  14.000

  30.000

  Căn cứ: Nghị quyết 66/2016/NQ-HĐND
   

  6. Bà Rịa - Vũng Tàu         

  STT

  Nội dung quan hệ giao dịch

  Đơn vị tính

  Mức thu

  I

  Lệ phí cấp Giấy chứng nhận:

   

   

  I.1

  Lệ phí cấp Giấy chứng nhận lần đầu

   

   

  1

  Hộ gia đình, cá nhân

   

   

  1.1

  Hộ gia đình, cá nhân khu vực phường thuộc nội thành:

   

   

   

  - Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

  đồng/giấy

  25.000

   

  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  đồng/giấy

  100.000

  1.2

  Hộ gia đình, cá nhân các khu vực còn lại

   

   

   

  - Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

  đồng/giấy

  12.500

   

  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  đồng/giấy

  50.000

  Căn cứ: Nghị quyết 61/2016/NQ-HĐND

   

  7. Hải Dương

  4

  Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất

   

   

   

   

   

  4.1

  Cấp lần đầu

   

   

   

   

   

   

   

  a

  Cấp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất

  đ/giấy

   

   

   

   

   

   

   

  - Hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh

  -

  25.000

   

   

  100%

   

  VPĐKQSDĐ huyện, TP, TX

   

  - Hộ gia đình, cá nhân tại khu vực còn lại

  -

  13.000

   

   

  100%

   

   

  - Tổ chức

  -

   

   

  100%

   

   

  VPĐKQSDĐ thuộc Sở TN và MT

   

  + Dưới 500m2

  -

  60.000

   

   

   

   

   

  + Từ 500mđến dưới 1000m2

  -

  80.000

   

   

   

   

   

  - Từ 1000mtrở lên

  -

  100.000

   

   

   

   

  b

  Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh

  đ/giấy

  80.000

   

   

  100%

   

  VPĐKQSDĐ huyện, TP, TX

   

  - Hộ gia đình, cá nhân tại khu vực còn lại

  -

  40.000

   

   

  100%

   

   

  - Tổ chức

   

   

   

  100%

   

   

  VPĐKQSDĐ thuộc Sở TN và MT

   

  + Dưới 500m2

  đ/giấy

  250.000

   

   

   

   

   

  + Từ 500mđến dưới 1000m2

  -

  300.000

   

   

   

   

   

  + Từ 1000mtrở lên

  -

  400.000

   

   

   

   

  4.2

  Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

   

   

   

   

   

   

   

  a

  Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận, xác nhận bổ sung chỉ về đất

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh

  đ/lần

  20.000

   

   

  100%

   

  VPĐKQSDĐ huyện, TP, TX

   

  - Hộ gia đình, cá nhân tại khu vực còn lại

  đ/lần

  10.000

   

   

  100%

   

   

  - Tổ chức

   

   

   

  100%

   

   

  VPĐKQSDĐ thuộc Sở TN và MT

   

  + Dưới 500m2

  đ/lần

  20.000

   

   

   

   

   

  + Từ 500mđến dưới 1000m2

  -

  20.000

   

   

   

   

   

  + Từ 1000mtrở lên

  -

  20.000

   

   

   

   

  b

  Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh

  đ/lần

  20.000

   

   

  100%

   

  VPĐKQSDĐ huyện, TP, TX

   

  - Hộ gia đình, cá nhân tại khu vực còn lại

  -

  10.000

   

   

  100%

   

   

  - Tổ chức

   

   

   

  100%

   

   

  VPĐKQSDĐ thuộc Sở TN và MT

   

  + Dưới 500m2

  đ/lần

  30.000

   

   

   

   

   

  + Từ 500mđến dưới 1000m2

  -

  40.000

   

   

   

   

   

  + Từ 1000mtrở lên

  -

  50.000

   

   

   

   

  c

  Trường hợp cấp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (kể cả cấp lần đầu, cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung) thì mức thu bằng mức thu khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

   

   

   

   

   

   

   

  Căn cứ: Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND

   

  8. Hưng Yên

  Nội dung thu

  Đơn vị tính

  Cá nhân, hộ gia đình

  Tổ chức

  Các phường

  Khu vực khác

  1. Cấp giấy chứng nhận lần đầu

  Đồng/giấy

   

   

   

  - Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

  25.000

  10.000

  100.000

  - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

  100.000

  50.000

  500.000

  2. Cấp đổi, cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận), xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận

  Đồng/lần

   

   

   

  - Trường hợp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

  20.000

  10.000

  50.000

  - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

  50.000

  25.000

  50.000

  3. Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

  Đồng/văn bản

  15.000

  5.000

  30.000

  Căn cứ: Nghị quyết 87/2016/NQ-HĐND  &  Nghị quyết 211/2019/NQ-HĐND

   

  9. Vĩnh Phúc

  d

  Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn lin với đất

   

   

   

   

  -

  Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc phường nội thành của thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên

   

   

   

   

   

  Cấp mới giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

  đồng/lần cấp

  100.000

   

   

   

  Đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

  đồng/lần cấp

  50.000

   

   

   

  Cấp mới giấy chứng nhận QSD đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

  đồng/1 giấy

  25.000

   

   

   

  Đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản gắn liền với đất)

  đồng/lần cấp

  20.000

   

   

   

  Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

  đồng/1 lần

  28.000

   

   

   

  Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

  đồng/1 lần

  15.000

   

   

   

  Đi với hộ gia đình, cá nhân thuộc khu vực khác trên địa bàn tnh được tính bằng 50% (Năm mươi phần trăm) mức thu quy địnnêu trên

         

  Căn cứ: Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND 

   

  10. Bắc Ninh

  a) Cấp giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký biến động mà cấp mới giấy chứng nhận:

  - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất: Đối với hộ gia đình, cá nhân tại phường 100.000 đồng/giấy; tại xã, thị trấn 50.000 đồng/giấy; đối với tổ chức 500.000 đồng/giấy;

  - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nội dung về quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất): Đối với hộ gia đình, cá nhân tại phường 25.000 đồng/giấy; tại xã, thị trấn 13.000 đồng/giấy; đối với tổ chức 100.000 đồng/giấy;

  - Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (không có nội dung chứng nhận quyền sử dụng đất): Đối với hộ gia đình, cá nhân tại phường 75.000 đồng/giấy; tại xã, thị trấn 38.000 đồng/giấy; đối với tổ chức 400.000 đồng/giấy.

  b) Cấp đổi, cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận), xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận đã cấp: Đối với hộ gia đình, cá nhân tại phường 20.000 đồng/giấy, tại xã, thị trấn 10.000 đồng/giấy; đối với tổ chức 50.000 đồng/giấy;

  Đối với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận mà có yêu cầu bổ sung tài sản gắn liền với đất thì mức thu áp dụng như cấp giấy chứng nhận quyền quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất không có nội dung chứng nhận quyền sử dụng đất.

  c) Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: Đối với hộ gia đình, cá nhân tại phường 28.000 đồng/lần/hồ sơ; tại xã, thị trấn 14.000 đồng/lần/hồ sơ; đối với tổ chức 30.000 đồng/lần/hồ sơ.

  d) Trích lục Bản đồ địa chính phục vụ lập hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận: Đối với hộ gia đình, cá nhân tại phường 15.000 đồng/lần/thửa; tại xã, thị trấn 8.000 đồng/lần/thửa; đối với tổ chức 30.000 đồng/lần/thửa.

  Các loại văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: Đối với hộ gia đình, cá nhân tại phường 15.000 đồng/lần/hồ sơ; tại xã, thị trấn 8.000 đồng/lần/hồ sơ; đối với tổ chức 30.000 đồng/lần/hồ sơ.

  Căn cứ: Nghị quyết 60/2017/NQ-HĐND

  11. Quảng Ninh

  18

  Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất

   

   

  18.1

  Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất

   

   

  18.1.1

  Cấp lần đầu

   

   

  a

  Hộ gia đình, cá nhân

   

   

  -

  Địa bàn các phường thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh

  đồng/giấy

  100.000

  -

  Địa bàn các khu vực khác

  đồng/giấy

  50.000

  b

  Tổ chức

  đồng/giấy

  500.000

  18.1.2

  Cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

   

   

  a

  Hộ gia đình, cá nhân

   

   

  -

  Địa bàn các phường thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh

  đồng/giấy

  40.000

  -

  Địa bàn các khu vực khác

  đồng/giấy

  20.000

  b

  Tổ chức

  đồng/giấy

  50.000

  18.2

  Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

   

   

  18.2.1

  Cấp lần đầu

   

   

  a

  Hộ gia đình, cá nhân

   

   

  -

  Địa bàn các phường thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh

  đồng/giấy

  25.000

  -

  Địa bàn các khu vực khác

  đồng/giấy

  12.000

  b

  Tổ chức

  đồng/giấy

  100.000

  18.2.2

  Cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

   

   

  a

  Hộ gia đình, cá nhân

   

   

  -

  Địa bàn các phường thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh

  đồng/giấy

  20.000

  -

  Địa bàn các khu vực khác

  đồng/giấy

  10.000

  b

  Tổ chức

  đồng/giấy

  50.000

  Căn cứ: Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND 

   

  12. Thái Nguyên

  STT

  Nội dung thu

  Đơn vị tính

  Quy định

  Hộ gia đình cá nhân

  Tổ chức

  Các phường thuộc thành phố, thị xã

  Khu vực khác

  I

  Cấp mới (cấp lần đầu) giấy chứng nhận

   

   

  1

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Giấy

  25.000

  10.000

  100.000

  2

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

  Giấy

  100.000

  50.000

  500.000

  II

  Cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

  1

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Lần

  20.000

  10.000

  50.000

  2

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

  Lần

  50.000

  25.000

  50.000

  III

  Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

  Lần

  25.000

  10.000

  30.000

  IV

  Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

  Lần

  15.000

  7.000

  30.000

  Căn cứ: Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND

   

  13. Phú Thọ

  Số TT

  Nội dung

  Đơn vị tính

  Mức thu

  1

  Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh:

   

   

  a

  Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất

  đồng/giấy

  100.000

  b

  Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

  đồng/giấy

  50.000

   

  Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

   

  25.000

   

  Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) đối với cấp lại (kể cả cấp lại do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

   

  20.000

  c

  Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

  lần

  28.000

  d

  Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

  lần

  15.000

  2

  Đối với các hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác

  Bằng 50% mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố hoặc thị xã thuộc tỉnh

  3

  Đối với tổ chức

   

   

  a

  Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất

  giấy

  500.000

  b

  Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

  giấy

  100.000

  c

  Cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

  lần

  50.000

  d

  Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

  lần

  30.000

  đ

  Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

  lần

  30.000

  Căn cứ: Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND

   

  14. Lào Cai

  Mức thu lệ phí:

  a) Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố:

  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất:

  + Cấp mới: 100.000 đồng/01giấy.

  + Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào GCN: 50.000 đồng/lần cấp.

  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất):

  + Cấp mới: 25.000 đồng/01giấy.

  + Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào GCN:20.000 đồng/lần cấp.

  - Cấp giấy chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 28.000 đồng/lần cấp.

  - Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: 15.000 đồng/lần cấp.

  b) Đối với các hộ gia đình, cá nhân ở các khu vực còn lại: Thu không quá 50%  mức thu quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

  c) Đối với tổ chức:

  - Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất:

  + Cấp mới: 500.000 đồng/giấy.

  + Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận: 50.000 đồng/lần cấp.

  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản gắn liền với đất):

  + Cấp mới: 100.000 đồng/giấy

  + Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận: 50.000 đồng/lần cấp.

  - Cấp giấy chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 30.000 đồng/lần cấp.

  - Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: 30.000 đồng/lần cấp.

  Căn cứ: Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND

   

  15. Nam Định

  Đang cập nhật

   

  16. Ninh Bình

  V

  Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất

   

   

  1

  Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố trực thuộc tỉnh

   

   

  a

   Trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

   

   

   

  Cấp mới

  Đồng/giấy

                                     100,000

   

  Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

  Đồng/lần cấp

                                       50,000

  b

  Trường hợp cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

   

   

   

  Cấp mới

  Đồng/giấy

                                       25,000

   

  Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

  Đồng/lần cấp

                                       20,000

  Căn cứ: Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND

   

  17. Thừa Thiên Huế

  TT

  Nội dung thu

  ĐVT

  Mức thu

  Hộ gia đình, cá nhân

  Tổ chức

  Phường thuộc thành phố Huế, phường thuộc thị xã

  Các thị trấn, xã còn lại

   

  1

  Cấp quyền sử dụng đất hoặc cấp quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  đồng/giấy

  25.000

  Mức thu bằng 50% mức thu tại các phường thuộc thành phố; phường thuộc thị xã

  100.000

  2

  Cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

  đồng/lần

  50.000

  500.000

  3

  Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

  đồng/lần

  28.000

  30.0000

  4

  Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

  đồng/lần

  15.000

  30.000

  5

  Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

  đồng/giấy

  20.000

  50.000

  Căn cứ: Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND

   

  18. Quảng Nam

  TT

  Nội dung

  Đơn vị tính

  Hộ gia đình, cá nhân

  Tổ chức

  Tại các phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố

  Tại các xã còn lại

  1

  Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  đồng/giấy

  100.000

  50.000

  500.000

  2

  Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  đồng/lần cấp

  50.000

  25.000

  50.000

  3

  Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

  đồng/giấy

  25.000

  15.000

  100.000

  4

  Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất).

  đồng/lần cấp

  20.000

  10.000

  50.000

  Căn cứ: Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND 

   

  19. Đà Nẵng

  TT

  Nội dung

  Đơn vị tính

  Mức thu

  Hộ gia đình, cá nhân

  Tổ chức

  1

  Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

   

   

   

  a

  Cấp mới

  Đồng/giấy

  100,000

  500,000

  b

  Cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

  Đồng/lần cấp

  50,000

  50,000

  2

  Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

   

   

   

  a

  Cấp mới

  Đồng/giấy

  25,000

  100,000

  b

  Cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

  Đồng/lần cấp

  20,000

  50,000

  3

  Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

   

   

   

  a

  Địa bàn quận

  Đồng/01 lần

  28,000

  30,000

  b

  Địa bàn huyện

  Đồng/01 lần

  14,000

  30,000

  4

  Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

   

   

   

  a

  Địa bàn quận

  Đồng/01 lần

  15,000

  30,000

  b

  Địa bàn huyện

  Đồng/01 lần

  7,500

  30,000

  Căn cứ: Nghị quyết 59/2016/NQ-HĐND

   

  20. Khánh Hòa

  5

  Cấp đổi, cấp lại, cấp mới do biến động, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

   

  a)

  Trường hợp chỉ chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

   

   

  Đối với hộ gia đình, cá nhân

   

   

  - Khu vực các phường

  20.000

  - Khu vực khác

  15.000

   

  Đối với tổ chức

  50.000

  b)

  Trường hợp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

   

   

  Đối với hộ gia đình, cá nhân

   

   

  - Khu vực các phường

  40.000

  - Khu vực khác

  25.000

   

  Đối với tổ chức

  50.000

  Căn cứ: Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND 

  https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/26120/bang-tra-cuu-luong-toi-thieu-vung-cua-63-tinh-thanh-pho-tu-01-01-2020

  https://luatvietnam.vn/thue-phi-le-phi/le-phi-cap-so-do-cua-63-tinh-thanh-565-24293-article.html

  21. Lâm Đồng

  Mức thu lệ phí:

  a) Đối với hộ gia đình, cá nhân:

  Nội dung

  Mức thu

  Tại các phường

  Tại các xã, thị trấn

  - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

   

   

  + Cấp lần đầu (cấp mới)

  100.000 đồng/giấy

  50.000 đồng/giấy

  + Cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

  50.000 đồng/lần cấp

  25.000 đồng/lần cấp

  - Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):

   

   

  + Cấp lần đầu (cấp mới)

  25.000 đồng/giấy

  10.000 đồng/giấy

  + Cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

  20.000 đồng/lần cấp

  10.000 đồng/lần cấp

  - Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

  25.000 đồng/lần

  10.000 đồng/lần

  - Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

  15.000 đồng/ lần

  10.000 đồng/lần

  Căn cứ: nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND 

   

  22. Bình Thuận

  STT

  Nội dung thu

  Đơn vị tính

  Mức thu

  Cấp Giấy chứng nhận (CN)

  Công việc địa chính khác

  Giấy CN chỉ có QSDĐ

  Giấy CN QSDĐ, QSHN, tài sản gắn liền với đất

  I

  Cấp lần đầu (cấp mới) Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  1

  Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

  Đồng/Giấy

  100.000

  500.000

   

  2

  Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân có đất tại các phường, thị xã Lagi và thành phố Phan Thiết

  Đồng/Giấy

  26.000

  100.000

   

  3

  Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân có đất tại các xã, thị trấn thuộc huyện và các xã thuộc thị xã Lagi và thành phố Phan Thiết

  Đồng/Giấy

  13.000

  50.000

   

  II

  Cấp đổi, cấp lại, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

  1

  Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

  Đồng/Giấy

  50.000

  50.000

   

  2

  Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân có đất tại các phường, thị xã Lagi và thành phố Phan Thiết

  Đồng/Giấy

  20.000

  50.000

   

  3

  Cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân có đất tại các xã, thị trấn thuộc huyện và các xã thuộc thị xã Lagi và thành phố Phan Thiết

  Đồng/Giấy

  10.000

  25.000

   

  Căn cứ: Nghị quyết 54/2018/NQ-HĐND

   

  23. Tây Ninh

  Căn cứ:

  24.  Bình Phước

  Căn cứ:

  25. Long An

  Căn cứ:

  26. Tiền Giang

  Căn cứ:

  27.   Cần Thơ

  Căn cứ:

  28. Kiên Giang

  Căn cứ:

  29. An Giang

  Căn cứ:

  30. Trà Vinh

  Căn cứ:

  31. Cà Mau

  Căn cứ:

  32. Bến Tre

  Căn cứ:

  33. Bắc Giang

  Căn cứ:

  34. Hà Nam

  Căn cứ:

  35. Hòa Bình

  Căn cứ:

  36. Thanh Hóa

  Căn cứ:

  37. Hà Tĩnh

  Căn cứ:

  38. Phú Yên

  TT

  Danh mục lệ phí

  Mức thu (đồng/giấy chứng nhận)

  I

  Đối với hộ gia đình cá nhân tại các phường thuộc TP Tuy Hòa và TX Sông Cầu

   

  1

  Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

   

  -

  Đối với nhà cấp 4

  80.000

  -

  Đối với nhà cấp 3 trở lên

  100.000

  2

  Lệ phí cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

   

  -

  Đối với nhà cấp 4

  40.000

  -

  Đối với nhà cấp 3 trở lên

  50.000

  3

  Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

  25.000

  4

  Lệ phí cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

  20.000

  5

  Chứng nhận đăng ký biến động

  20.000

  6

  Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

  15.000

  II

  Đối với hộ gia đình cá nhân tại các xã, thị trấn

   

  1

  Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

   

  -

  Đối với nhà cấp 4

  40.000

  -

  Đối với nhà cấp 3 trở lên

  50.000

  2

  Lệ phí cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

   

  -

  Đối với nhà cấp 4

  20.000

  -

  Đối với nhà cấp 3 trở lên

  25.000

  3

  Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

  12.000

  4

  Lệ phí cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

  8.000

  5

  Chứng nhận đăng ký biến động

  10.000

  6

  Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

  7.000

  III

  Đối với tổ chức

   

  1

  Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

  500.000

  2

  Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

  100.000

  3

  Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

  50.000

  4

  Chứng nhận đăng ký biến động

  30.000

  5

  Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

  30.000

  Căn cứ: Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND 

   

  39. Ninh Thuận

  Căn cứ:

  40. Kon Tum

  Căn cứ:

  41. Vĩnh Long

  Căn cứ:

  42. Hậu Giang

  Căn cứ:

  43. Bạc Liêu

  Căn cứ:

  44. Sóc Trăng

  Căn cứ:

  45. Bắc Kạn

  Căn cứ:

  46. Cao Bằng

  Căn cứ:

  47. Đắk Lắk

  Căn cứ:

  48. Đắk Nông

  Căn cứ:

  49. Điện Biên

  Căn cứ:

  50. Đồng Tháp

  Căn cứ:

  51. Gia Lai

  Căn cứ:

  52. Hà Giang

  Căn cứ:

  53. Lai Châu

  Căn cứ:

  54. Lạng Sơn

  Căn cứ:

  55. Quảng Bình

  Căn cứ:

  56. Nghệ An

  TT

  Nội dung thu

  Đơn vị tính

  Mức thu

  Hộ gia đình, cá nhân

  Tổ chức

  Tại xã, thị trấn

  Tại phường

  1

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  đồng /giấy

  10.000

  20.000

  80.000

  2

  Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc tài sản khác gắn liền với đất

  đồng /giấy

  25.000

  40.000

  320.000

  3

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

  đồng /giấy

  25.000

  60.000

  400.000

  4

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản sắn liền với đất

  đồng /giấy

  50.000

  100.000

  500.000

  5

  Xác nhận thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận

  Thay đổi về thửa đất

  đồng /giấy

  10.000

  10.000

  20.000

  Thay đổi về nhà (hoặc tài sản gắn liền với đất)

  đồng /giấy

  10.000

  10.000

  30.000

  Thay đổi thửa đất, nhà và tài sản gắn liền với đất

  đồng /giấy

  20.000

  30.000

  40.000

  Căn cứ:  Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND

   

  57. Quảng Trị

  Căn cứ:

  58. Sơn La

  Căn cứ:

  59. Thái Bình

  Căn cứ:

  60. Tuyên Quang

  Căn cứ:

  61. Yên Bái

  Căn cứ:

  62. Bình Định

  Căn cứ:

  63. Quãng Ngãi

  Căn cứ:

   

  ... Sẽ tiếp tục cập nhật...

  Bạn nào có nhu cầu tìm tỉnh nào thì cmt để mình ưu tiên cập nhật nhé!

   
  10407 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  chebap2012 (30/03/2020) admin (25/03/2020) enychi (25/03/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận