Lập quy hoạch phòng chống lũ của tuyến sông có đê thực hiện theo nguyên tắc nào?

Chủ đề   RSS   
 • #609106 07/03/2024

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3355
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Lập quy hoạch phòng chống lũ của tuyến sông có đê thực hiện theo nguyên tắc nào?

  Hiện nay thì việc phòng chống lũ của tuyến sông có đê là vấn đề quan trọng được nhà nước ta quan tâm. Vậy quy định pháp luật nói đến vấn đề lập quy hoạch phòng chống lũ của tuyến sông có đê thực hiện theo nguyên tắc như thế nào? Ai sẽ có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ của tuyến sông? 

  Lập quy hoạch phòng chống lũ của tuyến sông có đê thực hiện theo nguyên tắc như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 8 Luật Đê điều 2006 được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 13 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 như sau:

  - Việc lập quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê phải tuân thủ nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch và các nguyên tắc sau đây:

  + Phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia; mục tiêu quốc phòng, an ninh; chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai; quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi;

  + Bảo đảm thoát được lũ thiết kế và lũ lịch sử đã xảy ra của tuyến sông;

  + Bảo đảm tính phù hợp với từng vùng, miền trong cả nước và tính kế thừa của quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.

  Bên cạnh đó thì căn cứ lập quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê bao gồm:

  + Dự báo lũ dài hạn;

  + Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội;

  + Hiện trạng hệ thống đê điều;

  + Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi và các quy hoạch khác có liên quan.

  Theo đó, khi lập quy hoạch phòng chống lũ của tuyến sông có đê thực hiện theo 3 nguyên tắc đã nói trên.

  Lập quy hoạch phòng chống lũ của tuyến sông sẽ thực hiện những nội dung gì?

  Căn cứ tại Điều 9 Luật Đê điều 2006 được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 13 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, theo đó khi lập quy hoạch phòng chống lũ của tuyến sông sẽ thực hiện những nội dung sau:

  - Xác định phương hướng, mục tiêu và quy chuẩn kỹ thuật về phòng, chống lũ của hệ thống sông để lập và thực hiện quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê;

  - Xác định lũ thiết kế của tuyến sông gồm lưu lượng lũ thiết kế và mực nước lũ thiết kế;

  - Xác định các giải pháp kỹ thuật của quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê bao gồm:

  + Xây dựng hồ chứa nước thượng lưu;

  + Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn và trồng cây chắn sóng bảo vệ đê;

  + Xây dựng, tu bổ đê điều;

  + Xác định các vùng phân lũ, làm chậm lũ, khả năng phân lũ vào các sông khác;

  + Làm thông thoáng dòng chảy;

  + Tổ chức quản lý và hộ đê;

  - Dự kiến tác động đến môi trường của việc thực hiện quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê và đề xuất biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường;

  - Các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.

  Theo đó, khi lập quy hoạch phòng chống lũ của tuyến sông thì cần phải bảo đảm các nội dung nêu trên

  Ai có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ của tuyến sông?

  Căn cứ tại Điều 12 Luật Đê điều 2006 được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 13 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ của tuyến sông sẽ quy định như sau:

  - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  - Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.

  Như vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ lập quy hoạch phòng chống lũ của tuyến sông và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê

   
   
  24 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận