Lập hóa đơn giá trị gia tăng khi cung cấp nhiều loại hàng hóa có mức thuế suất khác nhau

Chủ đề   RSS   
 • #604322 28/07/2023

  haohao2912
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (290)
  Số điểm: 2608
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  Lập hóa đơn giá trị gia tăng khi cung cấp nhiều loại hàng hóa có mức thuế suất khác nhau

  Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trong cùng một lần cung cấp có cả mặt hàng giảm thuế và mặt hàng không được giảm thuế thì phải xuất hóa đơn như thế nào? Có cần xuất riêng từng hóa đơn hay không?

  1. Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

  Căn cứ tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định như sau:

  Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

  Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP như sau:

  Trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ. Tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%” đối với hàng hóa được giảm thuế và ghi “10%” đối với hàng hóa không được giảm thuế giá trị gia tăng; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán cho từng loại thuế suất.

  2. Đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu

  Căn cứ tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định như sau:

  Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

  Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP như sau:

  - Tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm.

  - Tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm... (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15”.

  - Ghi rõ số tiền được giảm.

  Do đó, cả hai trường hợp trên đều không cần phải xuất hóa đơn riêng cho từng mặt hàng có thuế suất thuế giá trị gia tăng khác nhau.

  3. Các mặt hàng được giảm thuế giá trị gia tăng

  Căn cứ tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định:

  Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

  - Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

  - Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

  - Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

  - Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

  Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than khai thác bán ra.

  Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

   

   

   
  2653 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận