Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả được thỏa thuận tối đa bao nhiêu %, có hạn chế hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #601746 12/04/2023

  Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả được thỏa thuận tối đa bao nhiêu %, có hạn chế hay không?

  Theo quy định pháp luật dân sự hiện hành thì lãi suất quá hạn có bị giới hạn mức 20% hay không, hay sẽ theo thỏa thuận của các bên mà không bị hạn chế mức tối đa?

  Hiện nay, lãi suất cho vay, lãi suất quá hạn trong giao dịch dân sự được quy định tại Bộ Luật dân sự 2015:

  Lãi suất cho vay tối đa với mức bao nhiêu %?

  Căn cứ quy định tại Điều 468 Bộ Luật dân sự 2015 thì lãi suất cho vay được quy định như sau:

  - Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

  - Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay.

  - Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.

  Theo đó đối với lãi suất trong hạn hiện nay đối với hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thì mức tối đa được quy định là 20%/năm. Trường hợp nếu hợp đồng vay có thể hiện việc trả lãi nhưng không thỏa thuận cụ thể mức lãi suất thì áp dụng mức lãi suất là 10%/năm.

  Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả được áp dụng với mức bao nhiêu %?

  Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 466 Bộ Luật dân sự 2015:

  Nghĩa vụ trả nợ của bên vay:
  - Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:
  +  Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;
  +  Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  Như vậy trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả được áp dụng với mức tối đa bao nhiêu %?

  Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm đối với loại hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường hợp áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:

  Hợp đồng vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì lãi, lãi suất được xác định như sau:
  - Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% mức lãi suất vay do các bên thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Mức lãi suất trên nợ gốc quá hạn do các bên thỏa thuận không được vượt quá 150% mức lãi suất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

  Theo đó lãi trên nợ gốc quá hạn trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng được áp dụng theo mức bằng 150% mức lãi suất vay do các bên thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Và lãi suất tối đa không được vượt quá 150% mức lãi suất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 nghĩa là không được vượt quá 30%/năm tương đương 2,5%/tháng theo quy định hiện hành.

  Cập nhật bởi Khoa3321 ngày 13/04/2023 07:44:11 SA bổ sung lại
   
  1229 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận