Ký quỹ khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #596990 10/01/2023

  Ký quỹ khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất

  Hộ gia đình thực hiện dự án đầu tư, chuyển từ đất rừng sản xuất sang đất trang trại (trồng trọt và chăn nuôi) thì có phải ký quỹ không?

  Theo Điều 57 Luật đất đai 2013, sửa đổi bổ sung 2018 quy định:

  Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

  1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

  c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

  2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.”

  Như vậy, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất xây dựng chuồng trại thuộc trường hợp chuyển từ đất rừng sản xuất vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp nên phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật

  Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

  Điều 14. Quy định chi tiết về điều kiện đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

  1. Dự án có sử dụng đất phải áp dụng điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai gồm:

  a) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở;

  b) Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;

  c) Dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.

  …”

  Đồng thời, tại Khoản 3 Điều 58 Luật đất đai 2013 quy định:

  Điều 58. Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

  3. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

  a) Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư;

  b) Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;

  c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.”

  Như vậy, hộ gia đình được nhà nước giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư cần ký quỹ khi thuộc một trong những dự án quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Cho nên, dự án chăn nuôi là sự án sản xuất, kinh doanh; nếu dự án này không sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thì sẽ phải thực hiện ký quỹ, còn nếu dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thì không phải thực hiện ký quỹ.

   
   
  369 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận