Ký hợp đồng khi công ty dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đang làm thủ tục đổi tên

Chủ đề   RSS   
 • #609828 22/03/2024

  Ký hợp đồng khi công ty dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đang làm thủ tục đổi tên

  Tình huống: Công ty dự định ký hợp đồng gia hạn sở hữu thương hiệu với công ty A.

  Nhưng hiện công ty A đang cập nhật Quyết định về việc Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo tên mới, dự kiến 30 ngày nữa mới có, mà quyết định hiện vẫn đang là tên cũ, mã số thuế không đổi.

  Cho hỏi trường hợp này công ty có nên ký hợp đồng gia hạn sở hữu thương hiệu với công ty A không? Nếu ký được thì làm sao để xuất hóa đơn tên mới?

  Công ty dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đang làm thủ tục đổi tên theo quy định nào?

  Theo quy định tại Nghị định 65/2023/NĐ-CP về ghi nhận và xóa tên đại diện sở hữu công nghiệp

  Việc ghi nhận thay đổi thông tin của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được thực hiện như sau:

  + Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp có thể yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ghi nhận các thay đổi liên quan đến thông tin đã được ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp (bao gồm tên đầy đủ, tên giao dịch, tên viết tắt, địa chỉ của tổ chức, lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, họ tên và số Chứng chỉ của người đại diện sở hữu công nghiệp hành nghề trong tổ chức) theo quy định tại điểm này và phải nộp phí, lệ phí theo quy định.

  + Hồ sơ yêu cầu ghi nhận thay đổi thông tin của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp gồm các tài liệu sau đây:

  - Tờ khai yêu cầu ghi nhận thay đổi thông tin của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp làm theo Mẫu số 07 tại Phụ lục V của Nghị định này;

  - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được sửa đổi của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp trong trường hợp thay đổi tên, địa chỉ (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực), trừ trường hợp Mã số doanh nghiệp đã được khai trong Tờ khai yêu cầu ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;

  - Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp).

  - Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ yêu cầu ghi nhận thay đổi thông tin của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp xem xét hồ sơ theo trình tự như đối với thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 64 Nghị định này.

  Hồ sơ này sẽ nộp tới Cục Sở hữu trí tuệ.

  Công ty dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đang làm thủ tục đổi tên với Cục Sở hữu trí tuệ thì xuất hóa đơn như thế nào?

  Theo khoản 4 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

  Về Nội dung của hóa đơn phải có:

  -Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán

  Trên hóa đơn phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán theo đúng tên, địa chỉ, mã số thuế ghi tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

  Như vậy, tên người bán đúng tên trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

  Công ty là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp trong thời gian làm thủ tục với bên Cục sở hữu trí tuệ để thay đổi thông tin của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thì vẫn xuất hóa đơn tên người bán theo tên trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Thủ tục đổi tên doanh nghiệp trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định sau:

  Theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

  Về Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

  -Trường hợp đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

  + Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

  + Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

  - Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên doanh nghiệp đăng ký thay đổi không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

  - Việc thay đổi tên doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

  Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

  Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Theo đó, nếu hồ sơ hợp lệ thì 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cập nhập tên mới của công ty A. Công ty A sau khi có giấy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới đã đổi tên thì ký hợp đồng gia hạn với công ty và xuất hóa đơn tên mới theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới đã đổi tên.

   
   
  136 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận