Kiêm nhiệm công việc kế toán tại nhiều đơn vị khác nhau

Chủ đề   RSS   
 • #575099 31/08/2021

  Kiêm nhiệm công việc kế toán tại nhiều đơn vị khác nhau

  Kế  toán nghỉ chế độ thai sản, trong thời gian đó các nhiệm vụ thu, chi ngân sách vẫn cần phải hoạt động thì cần phải giao nhiệm vụ cho người phụ trách kế toán trong thời gian đó. Trường hợp này người được giao nhiệm vụ kế toán (không phải là người tại đơn vị đó) có được hưởng tiền lương hoặc hợp đồng kế toán không?

  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP:

  "3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

  "Điều 3. Các công việc không thực hiện ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

  1. Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với các đối tượng sau:

  a) Những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên."

  Tức là đối với công việc này không được quyền ký Hợp đồng lao động và có thể bố trí kiêm nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 174/2016/NĐ-CP:

  "Điều 18. Tổ chức bộ máy kế toán

  1. Đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán đảm bảo các quy định của Luật kế toán, số lượng người làm kế toán tùy theo quy mô hoạt động, yêu cầu quản lý, chức năng nhiệm vụ hoặc biên chế của đơn vị. Đơn vị kế toán có thể bố trí người làm kế toán kiêm nhiệm các công việc khác mà pháp luật về kế toán không nghiêm cấm."

  Sau khi bố trí kiêm nhiệm công việc kế toán thì tiến hành chi trả phụ cấp trách nhiệm theo quy định tại Thông tư 04/2018/TT-BNV. Việc hưởng phụ cấp kiêm nhiệm công việc kế toán ở nhiều đơn vị khác nhau do cấp nào quyết định phân công công việc kiêm nhiệm thì cấp đó căn cứ quy mô hoạt động, yêu cầu quản lý, tình hình ngân sách của địa phương mình quyết định. 

   

   
  794 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn daisy1009 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/08/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận