Khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng nhận có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Chủ đề   RSS   
 • #605513 20/09/2023

  nitrum01
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (240)
  Số điểm: 1599
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 29 lần


  Khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng nhận có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

  Công ty tôi có giao kết hợp đồng xây dựng với một đơn vị A, trong nội dung hợp đồng có thỏa thuận khi có vi phạm nghĩa vụ hợp đồng thì bên vi phạm sẽ phải bồi thường một khoản tiền. Vậy khi xác định thu nhập chịu thuế thì khoản tiền này có được ghi nhận vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không? Hay khoản thu này vẫn xác định là thu nhập chịu thuế?

  Đối với các khoản thu liên quan đến thu nhập chịu thuế

  Căn cứ quy định tại điểm k khoản 2 Điều 3 Nghị định 218/2013/NĐ-CP đề cập xác định khoản thu nhập chịu thuế, trong đó tại phần thu nhập khác có bao gồm khoản chênh lệch giữa tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng kinh tế hoặc thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng (không bao gồm các khoản tiền phạt, tiền bồi thường được ghi giảm giá trị công trình trong giai đoạn đầu tư) trừ (-) đi khoản bị phạt, trả bồi thường do vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật.

  Đồng thời, căn cứ quy định tại Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 5 Thông tư 96/2015/TT-BTC) cũng chỉ ra phần thu nhập khác xác định là thu nhập chịu thuế có bao gồm:
   
  - Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng phát sinh cao hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng (các khoản phạt này không thuộc các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính), sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác. 
   
  - Trường hợp doanh nghiệp có khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường do bên đối tác vi phạm hợp đồng hoặc các khoản thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng phát sinh thấp hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng(các khoản phạt này không thuộc các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính), sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính giảm trừ vào thu nhập khác. Trường hợp đơn vị trong năm không phát sinh thu nhập khác thì được giảm trừ vào thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh.
   
  - Các khoản thu về tiền phạt, tiền bồi thường nêu trên không bao gồm các khoản tiền phạt, tiền bồi thường được ghi giảm giá trị công trình trong giai đoạn đầu tư.
   
  Đối với các khoản chi được trừ 
   
  Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC) đề cập đến khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế trong đó trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
   
  - Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
   
  - Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
   
  - Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
   
  Như vậy, theo các quy định  trên thì khoản thu về từ tiền bồi thường do đối tác bi phạm hợp đồng mà phát sinh cao hơn khoản chi tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng thì phần này cũng được xem là thu nhập chịu thuế. Đối với các phần chi tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng được trừ khi có những hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan đến việc chi, có hợp đồng thỏa thuận tiền bồi thường, chứng từ không dùng tiền mặt, những chứng minh có thiệt hại phát sinh do vi phạm... 
   
  Hiện tại cũng không có quy định cần phải có những chứng từ, hóa đơn,... cụ thể nào trong trường hợp này, theo đó cần cung cấp các hồ sơ liên quan đến việc bồi thường để có cơ sở xét duyệt đưa khoản này ra khỏi thu nhập tính thuế nếu tiền thu bồi thường thấp hơn hoặc bằng khoản chi bồi thường.  
   
  342 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nitrum01 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (20/09/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận