Khi tham gia bảo hiểm hưu trí thì nhận được quyền và lợi ích gì?

Chủ đề   RSS   
 • #581602 24/03/2022

  Khi tham gia bảo hiểm hưu trí thì nhận được quyền và lợi ích gì?

  Theo Điều 5 và Điều 6 Thông tư 115/2013/TT-BTC thì người tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện sẽ được hưởng những quyền lợi như sau:

  (1) Quyền lợi hưu trí định kỳ:

  - Quyền lợi hưu trí được chi trả định kỳ đến khi người được bảo hiểm tử vong hoặc tối thiểu 15 năm, tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm;

  - Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về mức hưởng quyền lợi hưu trí mỗi kỳ, số kỳ nhận quyền lợi hưu trí;

  - Tính lãi tích lũy từ phần quyền lợi hưu trí chưa chi trả cho bên mua bảo hiểm, nhưng không thấp hơn lãi suất đầu tư cam kết tối thiểu thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

  (2) Quyền lợi bảo hiểm rủi ro: được doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp trong thời hạn đóng phí bảo hiểm và có thể tiếp tục cung cấp quyền lợi này trong thời gian nhận quyền lợi hưu trí, tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro bao gồm tối thiểu các quyền lợi sau:

  - Quyền lợi trợ cấp mai táng: Khi nhận được yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm tử vong, bất kể thuộc phạm vi bảo hiểm hay không, doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả ngay khoản trợ cấp mai táng cho người thụ hưởng số tiền theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

  - Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

  + Khi người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm và trong thời hạn quy định, doanh nghiệp bảo hiểm chi trả cho người thụ hưởng số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm;

  + Bên mua bảo hiểm được lựa chọn số tiền bảo hiểm khi giao kết hợp đồng bảo hiểm và được điều chỉnh số tiền bảo hiểm trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

  (3) Quyền lợi bảo hiểm bổ trợ: tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm sẽ cung cấp thêm các quyền lợi bảo hiểm bổ trợ như sau:

  - Quyền lợi điều chỉnh mức hưởng quyền lợi hưu trí định kỳ;

  - Quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp;

  - Quyền lợi chăm sóc y tế;

  - Quyền lợi hỗ trợ nằm viện;

  - Quyền lợi bảo hiểm cho người phụ thuộc;

  - Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo;

  - Quyền lợi bổ trợ khác theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

   
  351 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận