Khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì phải chịu những phí tổn gì?

Chủ đề   RSS   
 • #602612 17/05/2023

  Khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì phải chịu những phí tổn gì?

  Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của Người lao động được quy định như thế nào? Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật?
   
  Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của Người lao động được quy định như thế nào?
  Căn cứ Khoản 9 Điều 34 Bộ luật Lao động 2019 quy định về Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động thì Người lao động có quyềnn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật Lao động 2019.
   
  Như vậy, người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng là một trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động.
   
  Đồng thời, Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 quy định về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động:
   
  - Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:
   
  + Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
   
  + Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;
   
  + Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;
   
  + Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
   
  - Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:
   
  + Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật Lao động 2019
   
  + Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật Lao động 2019
   
  + Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;
   
  + Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
   
  + Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Lao động 2019
   
  + Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
   
  + Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật Lao động 2019 làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.
   
  Như vậy, người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động theo thời hạn được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019. Tuy nhiên, đối với một trong các trường hợp tại Khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và không phải báo trước cho người sử dụng lao động. 
   
  Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật?
  Căn cứ Điều 39 Bộ luật Lao động 2019 quy định thì đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại các điều 35, 36 và 37 của Bộ luật Lao động 2019
   
  Như vậy, người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng vi phạm thời gian cần phải báo trước hoặc không thuộc trường hợp không phải báo trước thì thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.
   
  Mặt khác, Điều 40 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như sau:
   
  + Không được trợ cấp thôi việc.
   
  + Phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.
   
  + Phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo quy định tại Điều 62 của Bộ luật Lao động 2019
   
  Như vậy, khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì sẽ không được trợ cấp thôi việc, phải bồi thường nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với số ngày không báo trước theo tiền lương trong hợp đồng lao động. Và nếu có hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động thì phải hoàn trả lại cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo này.
   
   
  398 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận