Khi nào văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực?

Chủ đề   RSS   
 • #579052 31/12/2021

  Khi nào văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực?

  Việc bổ sung, sửa đổi điều khoản của văn bản quy phạm pháp luật có đồng nghĩa thay thế điều khoản cũ không?

  Theo quy định tại Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi 2020), thì văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực khi:

  Điều 154. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

  Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

  1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

  2. Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó.

  3. Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực. 

  Theo căn cứ trên, những điều, khoản nào bị sửa đổi bổ sung sẽ hết hiệu lực với điều khoản đó và áp dụng theo nội mới được sửa đổi, bổ sung.

  Trường hợp thay thế thường là theo một phạm vi là thay thế hoàn toàn văn bản. Ví dụ: Thông tư A có hiệu lực thay thế Thông tư B.

  Do đó, ở đây trong quy định đã đề cập là những trường hợp khác nhau nên không thể hiểu sửa đổi, bổ sung điều, khoản đồng nghĩa với thay thế  điều, khoản đó.

   
  80 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận