Khen thưởng cán bộ có thành tích xuất sắc trong thi đua hoàn thành cơ sở dữ liệu

Chủ đề   RSS   
 • #602195 28/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1709)
  Số điểm: 57106
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1519 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Khen thưởng cán bộ có thành tích xuất sắc trong thi đua hoàn thành cơ sở dữ liệu

  Ngày 26/4/2023 Bộ Nội vụ có Kế hoạch 1944/KH-BNV năm 2023 triển khai thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ, góp phần chuyển đổi số của ngành nội vụ năm 2023”.
   
  Theo đó, Bộ Nội vụ đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số đặc biệt là hoàn thành việc cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (gọi tắt là CSDLQG về CBCCVC), gồm các nội dung sau:
   
  khen-thuong-can-bo-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-thi-dua-hoan-thanh-co-so-du-lieu
   
  (1) Đẩy mạnh cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức
   
  Thứ nhất: Cập nhật, tích hợp, đồng bộ dữ liệu về CBCCVC
   
  - Giai đoạn 1: Tổ chức nâng cấp hệ thống thông tin/CSDL về CBCCVC, cập nhật đủ 109 trường dữ liệu về CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch” và kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý trước ngày 30/4/2023 theo điểm i, mục I, Nghị quyết 50/NQ- CP; hoàn thành việc cập nhật thông tin CBCCVC trên ứng dụng VneID của Bộ Công an trước 30/4/2023.
   
  - Giai đoạn 2: Tiếp tục cập nhật dữ liệu CBCCVC của cơ quan, đơn vị đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” và kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý trước ngày 31/12/2023.
   
  Thứ hai: Kết nối, chia sẻ dữ liệu của CSDLQG về CBCCVC trong các cơ quan hành chính nhà nước với CSDLQG về dân cư theo đúng quy định của Chính phủ.
   
  Thứ ba: Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin
   
  Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm an ninh, an toàn thông tin đạt cấp độ 3 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, phục vụ kết nối CSDLQG về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước với CSDLQG về dân cư.
   
  Thứ tư: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ CBCCVC
   
  Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho CBCCVC về quản trị hệ thống, về cập nhật, bổ sung, khai thác và sử dụng dữ liệu thông tin của CSDLQG về CBCCVC trong cơ quan nhà nước.
   
  Thứ năm: Quản lý vận hành, khai thác CSDLQG về CBCCVC:
   
  Định kỳ cập nhật bổ sung, chủ động khai thác thông tin của hệ thống CSDLQG về CBCCVC phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ bảo đảm an ninh, an toàn, đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”.
   
  (2) Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành
   
  Đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng CSDL chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, bảo đảm đúng tiến độ, tính khả thi.
   
  Hoàn thành việc cập nhật, tích hợp dữ liệu vào CSDLQG về CBCCVC đảm bảo đồng bộ, hiện đại, bảo mật cao; đúng tiến độ; đúng trình tự, thủ tục, tuân thủ pháp luật, tránh lãng phí.
   
  (3) Đối tượng khen thưởng có thành tích trong phát triển cơ sở dữ liệu
   
  * Đối với tập thể có thành tích xuất sắc
   
  - Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
   
  - Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; các đơn vị cấp Phòng thuộc các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trực tiếp được phân công thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số;
   
  - Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị cấp phòng thuộc các cơ quan chuyên môn; Phòng Nội vụ cấp huyện.
   
  * Cá nhân có thành tích xuất sắc
   
  - Cá nhân thuộc các Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
   
  - Cá nhân các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ;
   
  - Cá nhân thuộc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cá nhân làm công tác tổ chức cán bộ thuộc các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh; cá nhân thuộc phòng Nội vụ cấp huyện.
   
  Chi tiết Kế hoạch 1944/KH-BNV năm 2023 ban hành ngày 26/4/2023
   
  146 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận