Kết luận số 35-KL/TW: danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở

Chủ đề   RSS   
 • #584209 24/05/2022

  BachHoLS
  Top 150
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (493)
  Số điểm: 18818
  Cảm ơn: 70
  Được cảm ơn 698 lần
  SMod

  Kết luận số 35-KL/TW: danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở

  Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, theo đó:

  Nhóm I: Các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước gồm:

  1. Lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội.
   
  2. Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
   
  Thường trực Ban Bí thư, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội.
   
  lanh-dao-nha-nuoc
   
  Nhóm II: Chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
   
  1. Các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị quản lý
   
  - Uỷ viên Trung ương Đảng chính thức (Uỷ viên Trung ương dự khuyết đang đảm nhiệm vị trí công tác nào thì được xác định vị trí thứ bậc và hường các chế độ, chính sách theo chức vụ đang công tác).
  - Trưởng ban, cơ quan đảng ở Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
  - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội; Trường Ban Công tác đại biểu, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội).
  - Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
  - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.
  - Tổng Kiểm toán Nhả nước.
  - Trường tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
  - Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương.
  - Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Phó Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
  - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam; Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.
   
  2. Các chức danh diện Ban Bí thư quản lý
   
  - Phó trưởng ban, cơ quan đảng ở Trung ương; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
  - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
  - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; Phó Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Vãn phòng Quốc hội.
  - Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
  - Thứ trường, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
  - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.
  - Phó trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
  - Phó bí thư tinh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc Trung ương; chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  - Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
  - Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
  - Chủ tịch các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (đối với các tổ chức hội có đảng đoàn).
  - Trợ lý các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; Trợ lý Thường trực Ban Bí thư.
  - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
  - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Trường Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Uỷ ban giám sát tải chính quốc gia; Phó Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
  - Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
   
  Nhóm III: Khung chức danh, chức vụ thuộc diện cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý
   
  1. Tổng cục trưởng và tương đương
   
  - Tổng cục trưởng.
  - Phó Trường Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
  - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phó Tổng Giám đổc Đài Truyền hình Việt Nam.
  - Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
  - Uỷ viên Thường trực Hội đồng Dân tộc, Uỷ viên Thường trực các Uỷ ban của Quốc hội.
  - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Uỷ viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.
  - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Uỷ viên Ban Biên tập Báo Nhân Dân; Uỷ viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản.
  - Phó trưởng ban chuyên trách hoặc uỷ viên chuyên trách các ban chỉ đạo ờ Trung ương; ban chỉ đạo do Thủ tướng, Phó Thủ tướng làm trưởng ban chỉ đạo.
  - Trợ lý các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.
  - Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
  - Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân; Giám đốc Truyền hình Quốc hội.
  - Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
  - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  - Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội.
  - Phó bí thư chuyên trách công tác đảng ở các Đảng uỷ: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
   
  2. Vụ trưởng và tương đương
   
  - Vụ trưởng, cục trưởng, viện trưởng, trưởng ban và tương đương thuộc ban, cơ quan của Đảng; bộ, ngành, cơ quan ngang bộ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.
  - Trưởng ban đảng, cơ quan trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ.
  - Uỷ viên Hội đồng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
  - Tổng Thư ký Liên hiệp Hội ở Trung ương.

  - Thư ký các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước

  - Vụ trưởng, trưởng các cơ quan, đơn vị và tương đương của các cơ quan thuộc Chính phủ.
  - Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng bộ khối trực thuộc Trung ương.
  - Vụ trưởng và tương đương của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, trưởng cơ quan, đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Phó Chánh án Toà án nhân dân cấp cao; Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao.
  - Phó giám đốc các học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
  ...
  >>> Xem thêm tại file đính kèm trong link bên dưới

   

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  660 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn BachHoLS vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/06/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584670   31/05/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 4410
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 32 lần


  Kết luận số 35-KL/TW: danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở

  Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ thông tin hữu ích và thiết thực này.

  Nhờ có bài viết mà mình có thể tổng hợp và ghi nhớ lại các chức danh cán bộ trong bộ máy nhà nước một cách dễ dàng hơn so với khi đọc trong các văn bản luật về tổ chức bộ máy nhà nước.

   
  Báo quản trị |