Kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư do Bộ Giao thông vận tải

Chủ đề   RSS   
 • #608638 05/02/2024

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2172)
  Số điểm: 75599
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1606 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư do Bộ Giao thông vận tải

  Ngày 31/01/2024, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 111/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế giám sát, đánh giá dự án đầu tư do Bộ Giao thông vận tải.

  Theo đó, Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án được Bộ GTVT giao, ủy quyền quản lý dự án; Đoàn giám sát, thành viên Đoàn giám sát và các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ có liên quan công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư do Bộ GTVT quản lý, cụ thể:

  (1) Về nguyên tắc phối hợp trong giám giám sát, đánh giá dự án đầu tư

  - Vụ Kế hoạch - Đầu tư làm đầu mối thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá dự án đầu tư của Bộ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của Bộ.

  - Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ tổ chức giám sát, đánh giá dự án đầu tư do Bộ GTVT quản lý.

  - Căn cứ nội dung giám sát dự án đầu tư, báo cáo đề xuất Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định cử các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ phối hợp tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo Quy chế này; tiến hành lập kế hoạch triển khai chi tiết; phân công nhiệm vụ; tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật về giám sát, đánh giá dự án đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan.

  - Đối với giám sát đầu tư định kỳ, các cơ quan, tổ chức có dự án đầu tư là đối tượng được giám sát, đánh giá tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra toàn bộ quá trình thực hiện dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 5, khoản 1 Điều 7 Quy chế, lập báo cáo giám sát dự án đầu tư gửi Bộ GTVT (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) để tổng hợp, theo dõi.

  - Đối với giám sát đầu tư đột xuất khi có yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, các cơ quan, tổ chức có dự án đầu tư là đối tượng được giám sát, đánh giá có trách nhiệm cung cấp toàn bộ thông tin về quá trình thực hiện dự án trong thời gian quy định khi nhận được yêu cầu và chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ GTVT về nội dung, thông tin dữ liệu, kết quả phối hợp và thời hạn báo cáo.

  - Căn cứ tính chất, nội dung giám sát, đánh giá dự án đầu tư, Vụ Kế hoạch - Đầu tư báo cáo Lãnh đạo Bộ quyết định cách thức tổ chức thực hiện như sau:

  + Thành lập Đoàn giám sát: Vụ Kế hoạch - Đầu tư tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát.

  + Tổ chức làm việc tập trung: mời họp để thảo luận, thống nhất và ghi nhận kết quả làm việc bằng biên bản hoặc thông báo kết luận làm việc; Vụ Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và xin ý kiến chỉ đạo (nếu có).

  + Thu thập kiểm tra tài liệu: Vụ Kế hoạch - Đầu tư đề nghị cơ quan, tổ chức có dự án đầu tư là đối tượng được giám sát đánh giá sao gửi các quyết định, văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án dự kiến giám sát đầu tư để rà soát, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

  + Có thể phối hợp các cách thức trên để đạt hiệu quả cao nhất.

  (2) Về kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư

  - Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp tổ chức xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư hàng năm trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt; tham mưu Lãnh đạo Bộ quyết định thành lập Đoàn giám sát hàng năm và Đoàn giám sát đột xuất khi có yêu cầu của Lãnh đạo Bộ (nếu cần) theo Mẫu số 01 kèm theo Phụ lục của Quy chế này.

  Xem và tải Mẫu số 01 Quyết định giám sát, đánh giá đầu tư

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/02/06/mau-01.docx

  - Đoàn giám sát gồm Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn (nếu cần thiết) và các thành viên đoàn.

  - Căn cứ thành lập Đoàn giám sát, đánh giá đầu tư:

  + Kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư hàng năm được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

  + Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về giám sát, đánh giá đầu tư đột xuất.

  - Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Đầu tư phê duyệt Kế hoạch chi tiết giám sát dự án đầu tư theo Mẫu số 02 kèm theo Phụ lục của Quy chế này và báo cáo Lãnh đạo Bộ.

  Xem và tải Mẫu số 02 Kế hoạch chi tiết giám sát dự án đầu tư

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/02/06/mau-02.docx

  - Nội dung của Kế hoạch chi tiết giám sát dự án đầu tư gồm:

  + Mục đích, yêu cầu

  + Phạm vi, nội dung, thời kỳ, thời hạn giám sát, đánh giá dự án đầu tư. Tùy thuộc mục đích, yêu cầu của cuộc giám sát dự án đầu tư, nội dung giám sát, đánh giá dự án đầu tư có thể bao gồm toàn bộ hoặc một phần các nội dung quy định tại Chương II Quy chế này.

  + Cách thức tiến hành giám sát, đánh giá dự án đầu tư; thời gian quy định, chế độ thông tin báo cáo, việc sử dụng phương tiện, thiết bị, kinh phí phục vụ hoạt động của Đoàn giám sát. Chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư được quy định tại các Điều 88, Điều 89, Điều 90 Nghị định 29/2021/NĐ-CP .

  - Kế hoạch giám sát, đánh giá dự án đầu tư hàng năm, quyết định thành lập Đoàn giám sát và kế hoạch chi tiết giám sát dự án đầu tư được gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến cuộc giám sát dự án đầu tư.

  Xem thêm tại Quyết định 111/QĐ-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày 31/01/2024.

   
  67 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận