Hướng dẫn ủy quyền quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #608076 11/01/2024

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn ủy quyền quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp

  Ngày 29/12/2023 Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đã ban hành Thông tư 17/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.
   
   
  (1) Nguyên tắc thực hiện ủy quyền quản lý nhà nước về lao động
   
  - Cơ quan ủy quyền, cơ quan được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế bao gồm:
   
  + Cơ quan ủy quyền: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
   
  + Cơ quan được ủy quyền: Ban quản lý khu công nghiệp.
   
  - Nguyên tắc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động:
   
  + Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp.
   
  + Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
   
  + Nội dung ủy quyền do cơ quan ủy quyền và cơ quan được ủy quyền thống nhất và phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tổ chức bộ máy làm công tác lao động của Ban quản lý khu công nghiệp.
   
  (2) Hình thức, thời hạn ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động
   
  - Ủy quyền phải được lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập thành 04 (bốn) bản theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, mỗi bên giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản gửi đến Bộ LĐTBXH (qua Vụ Pháp chế), 01 (một) bản gửi đến Sở LĐTBXH.
   
  tải  Phụ lục I 
   
  - Ủy quyền phải xác định thời hạn và được ghi cụ thể trong văn bản ủy quyền.
   
  * Chấm dứt ủy quyền trước thời hạn
   
  - Cơ quan ủy quyền có quyền chấm dứt ủy quyền trước thời hạn khi xét thấy cơ quan được ủy quyền thực hiện không đúng nội dung đã được ủy quyền hoặc xuất phát từ tình hình thực tế, yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về lao động tại địa phương.
   
  - Việc chấm dứt ủy quyền trước thời hạn phải được thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do, gửi cho cơ quan được ủy quyền và các cơ quan có liên quan.
   
  (3) Nội dung ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động
   
  UBND cấp tỉnh quyết định việc ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp thực hiện công việc sau:
   
  Tiếp nhận thông báo về việc cho thôi việc đối với người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Bộ luật Lao động 2019.
   
  (4) Trách nhiệm của cơ quan ủy quyền, cơ quan được ủy quyền
   
  - Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
   
  + Tổ chức triển khai nội dung ủy quyền về lao động trong khu công nghiệp theo quy định tại Thông tư này.
   
  + Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ban quản lý khu công nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp đã được ủy quyền.
   
  + Tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện ủy quyền.
   
  + Hằng năm, tổng hợp, báo cáo thực hiện việc ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh quản lý để gửi về Bộ LĐTBXH (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 30 tháng 01 của năm sau theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
   
  tải Phụ lục II
   
  - Trách nhiệm của Ban quản lý khu công nghiệp
   
  + Ban quản lý khu công nghiệp trực tiếp thực hiện đúng và đầy đủ nội dung công việc đã được ủy quyền, đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp.
   
  + Chịu trách nhiệm trước cơ quan ủy quyền và pháp luật về việc thực hiện ủy quyền.
   
  + Thông báo nội dung quản lý nhà nước về lao động đã được ủy quyền tới tất cả các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động đối với những công việc đã được ủy quyền.
   
  + Định kỳ hằng năm, Ban quản lý khu công nghiệp báo cáo tình hình thực hiện nội dung quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp đã được ủy quyền gửi Bộ LĐTBXH (qua Vụ Pháp chế), UBND cấp tỉnh và Sở LĐTBXH trước ngày 15 tháng 01 của năm sau theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
   
  tải  Phụ lục II  
   
  Ban quản lý khu công nghiệp thực hiện việc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ LĐTBXH, UBND cấp tỉnh, Sở LĐTBXH và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác hoặc theo quy định của pháp luật.
   
  Thông tư 17/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/3/2024.
   
  182 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (15/02/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận