Hướng dẫn thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với các cơ sở đào tạo

Chủ đề   RSS   
 • #605794 02/10/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hướng dẫn thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với các cơ sở đào tạo

  Đây là hướng dẫn tại Công văn 5360/BGDĐT-TTr năm 2023 được Bộ GD&ĐT ban hành ngày 29/9/2023 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ.
   
  Theo đó, việc thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với các cơ sở đào tạo được hướng dẫn như sau:
   
   
  (1) Nội dung thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo
   
  Nội dung thanh tra, kiêm tra nội bộ năm học của CSĐT bám sát nhiệm vụ năm học theo chỉ đạo của Bộ GDĐT bảo đảm chủ động, linh hoạt phù hợp với điều kiện của từng CSĐT; tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu duy trì và nâng cao chất lượng GD&ĐT. 
   
  Tăng cường thanh tra, kiêm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học theo phân cấp quản lý, thực hiện tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình trong hoạt động chuyên môn, học thuật; tổ chức, bộ máy và quản trị; tài chính, tài sản của CSĐT, cụ thể:
   
  - Thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tuyên sinh hang năm theo Hướng dẫn của Bộ GDĐT về thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh các trình độ của giáo dục đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
   
  - Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc, trực thuộc CSĐT; công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về giáo dục đại học.
   
  Ngoài ra còn thanh tra, kiểm tra việc xây dựng, ban hành văn bản, quy định nội bộ của CSĐT theo thẩm quyền; việc tổ chức, quản lý quá trình đào tạo; quản lý văn bằng, chứng chỉ; việc tự chủ mở ngành các trình độ của giáo dục đại học, các điều kiện bảo đảm thực hiện ngành đào tạo, chương trình đào tạo; các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.
   
  Bên cạnh đó còn việc liên kết đào tạo với nước ngoài; việc đầu tư, quản lý, sử dụng tài sản công, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và dạy học; việc đảm bảo an ninh, an toàn trường học; công khai, giải trình với xã hội....
   
  - Thanh tra, kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nhà trường, đặc biệt lưu ý nội dung đưa phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục theo Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2013 việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về phòng, chống tham nhũng cho giảng viên; việc cập nhật nội dung chương trình, tài liệu giảng dạy về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, Hướng dẫn 25-HD/BCĐTW năm 2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công văn 2059/BGDĐT-GDĐH năm 2023.
   
  (2) Thủ tục tiến hành thanh tra, kiểm tra nội bộ cơ sở đào tạo
   
  - Đối với hoạt động thanh tra nội bộ:
   
  + Thủ trưởng CSDT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu quản lý của đơn vị tổ chức việc thanh tra nội bộ bao đấm việc chấp hành chính sách, pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều 66, 67, 68 Nghị định 43/2023/NĐ-CP Chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra 2022.
   
  + Trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ theo quy định của đơn vị và Nghị định 43/2023/NĐ-CP.
   
  - Trình tự thủ tục tiến hành một cuộc kiểm tra nội bộ:
   
  Trình tự thủ tục tiến hành một cuộc kiểm tra nội bộ và các biểu mẫu, biên bản kiểm tra nội bộ thực hiện theo quy định về công tác kiểm tra nội bộ của đơn vị. Tham khảo các bước thực hiện cuộc kiểm tra và biểu mẫu ban hành kèm theo hướng dẫn này:
   
  + Ban hành quyết định kiểm tra (Mẫu số 01);
   
  + Xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra (Mẫu số 02);
   
  + Tiến hành kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt. Kết thúc kiểm tra trực tiếp, Trưởng đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra (Mẫu số 03);
   
  + Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra (Mẫu số 04);
   
  + Xây dựng thông báo kết quả kiểm tra (nếu có) (Mẫu số 05).
   
  (3) Hồ sơ thanh tra, kiêm tra nội bộ cơ sở đào tạo
   
  - Hồ sơ thanh tra nội bộ thực hiện theo quy định do Thủ trưởng CSĐT ban hành trên cơ sở Luật Thanh tra 2022 và Nghị định 43/2023/NĐ-CP.
   
  - Hồ sơ kiểm tra thực hiện theo quy định kiểm tra của đơn vị (nếu có), bao gồm:
   
  + Quyết định kiểm tra;
   
  + Kế hoạch tiến hành kiểm tra;
   
  + Báo cáo của đối tượng kiểm tra, báo cáo giải trình (nếu có);
   
  + Biên bản kiểm tra; 
   
  + Tài liệu minh chứng thu nhận của đối tượng kiểm tra, đối tượng có liên quan;
   
  + Báo cáo kết quả kiểm tra;
   
  + Thông báo kết quả kiểm tra (nếu có);
   
  + Nhật ký đoàn kiểm tra (nếu có).
   
  Xem thêm Công văn 5360/BGDĐT-TTr năm 2023 ban hành ngày 29/9/2023.
   
  1148 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (11/11/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận