Hướng dẫn mới nhất về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2015

Chủ đề   RSS   
 • #415622 15/02/2016

  ThanhLongLS
  Top 500
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (242)
  Số điểm: 7780
  Cảm ơn: 23495
  Được cảm ơn 589 lần
  ContentAdministrators

  Hướng dẫn mới nhất về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2015

  >>> Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015

  >>> Một số vấn đề lưu ý khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN năm 2015

  Chỉ còn hơn nửa tháng là đến kỳ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2015. Các chính sách thuế liên tục thay đổi, vậy quyết toán thuế TNDN năm 2015 có gì mới? Cần phải lưu ý những gì? Mời các bạn xem bài viết hướng dẫn bên dưới.

  1/ Danh mục văn bản pháp luật áp dụng

  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008.

  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013.

  - Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014.

  - Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

  - Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế.

  - Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

  - Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư

  - Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

  - Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

  - Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

  - Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

  - Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC.

  2/ Hướng dẫn khai quyết toán thuế TNDN

  * Đối với doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo phương pháp doanh thu trừ chi phí:

  Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm: khai quyết toán thuế TNDN năm và khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm có quyết định về việc DN thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình DN (trừ trường hợp chuyển đổi loại hình DN mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của DN trước khi chuyển đổi), giải thể, chấm dứt hoạt động.

  Các DN lập và gửi hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2015 chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

  Trường hợp DN có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

  Trường hợp DN có đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc thì DN có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc (riêng đối với các chi nhánh sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính thì DN nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm gửi cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính và cơ quan thuế quản lý cơ sở sản xuất phụ thuộc mẫu số 03-8/TNDN ban hành kèm Thông tư 156/2013/TT-BTC).

  Số thuế TNDN còn phải nộp = số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán – số thuế đã tạm nộp tại trụ sở chính và tạm nộp tại nơi có cơ sở sản xuất phụ thuộc.

  Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN bao gồm:

  - Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC.

  - Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc DN thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình DN, giải thể, chấm dứt hoạt động.

  - Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC (tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế):

  + Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.

  + Phụ lục chuyển lổ theo mẫu số 03-2/TNDN.

  + Các Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN:

  i. Mẫu số 03-3A/TNDN: thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới.

  ii. Mẫu số 03-3B/TNDN: thuế TNDN được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất (đầu tư mở rộng).

  iii. Mẫu số 03-3C/TNDN: thuế TNDN được ưu đãi đối với DN sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc DN hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ.

  + Phụ lục số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN.

  + Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03-5/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC.

  + Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học công nghệ (nếu có) theo mẫu số 03-6/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  + Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết (nếu có) theo mẫu 03-7/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  + Phụ lục tính nộp thuế TNDN của DN có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có) theo mẫu số 03-8/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  + Trường hợp DN có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, DN phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế TNDN.

  + Đối với DN phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Kết thúc năm tính thuế, DN làm thủ tục quyết toán thuế TNDN cho toàn bộ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã tạm nộp thuế TNDN theo quý hoặc theo từng lần phát sinh.

  * Đối với DN nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu

  - Đối tượng: Đơn vị sự nghiệp, DN nộp thuế theo phương pháp trực tiếp không xác định được chi phí, thu nhập và các tổ chức không phải là DN thuộc trường hợp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định pháp luật về thuế TNDN khai quyết tóan thuế TNDN năm theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC.

  - Trường hợp DN, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định pháp luật về thuế TNDN không phát sinh thường xuyên hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TNDN thì thực hiện kê khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC, DN không phải khai quyết toán năm.

  Quyết toán thuế TNDN 2015

  3/ Lưu ý về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế

  * Đối với DN thành lập trước 01/7/2015

  - DN tự xác định các điều kiện được ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

  - Đối với DN mới thành lập từ dự án đầu tư trong nước thuộc diện được ưu đãi thuế TNDN có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì hồ sơ để xác định dự án đầu tư là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  - Trường hợp DN thành lập mới từ dự án đầu tư mà dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư theo mẫu tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh.

  * Đối với DN thành lập từ ngày 01/7/2015

  Thực hiện theo Luật đầu tư 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015.

  4/ Báo cái tài chính (BCTC)

  - DN mở sổ sách kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán DN.

  BCTC năm của DN gồm các biểu mẫu sau:

  + Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B01-DN.

  + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02-DN.

  + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DN

  + Bản thuyết minh BCT: Mẫu số B09-DN.

  - DN nhỏ và vừa mở sổ sách kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTCThông tư 138/2011/TT-BTC gồm các biểu mẫu sau:

  >>> DN nào được xem là DN vừa và nhỏ?

  + Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B01-DNN.

  + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02-DNN.

  + Bản thuyết minh BCTC: Mẫu số B09-DNN.

  BCTC gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:

  + Bảng cân đối tài khoản: Mẫu số F01-DNN.

  Báo cáo không bắt byộc mà khuyến khích lập:

  + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DNN.

  Lưu ý: Đối với các DN mà BCTC phải được kiểm toán theo Khoản 1, 2, 3 Điều 15 Nghị định 17/2012/NĐ-CP thì khi nộp BCTC phải được kiểm toán theo quy định.

  Bao gồm các DN sau:

  + DN có vốn đầu tư nước ngoài.

  + Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng 2010, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

  + Tổ chức tài chính, DN bảo hiểm, DN tái bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm, chi nhánh DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

  + Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

  + Các DN, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định pháp luật có liên quan.

  + DN, tổ chức phải được DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán.

  + DN nhà nước, trừ DN nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định pháp luật phải được kiểm toán đối với BCTC hàng năm.

  + DN, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

  + DN, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với BCTC hàng năm.

  + DN mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với BCTC hàng năm.

  + DN kiểm toán, chi nhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với BCTC hàng năm.

  - Hình thức nộp BCTC được kiểm toán:

  Tiếp nhận BCTC đính kèm báo cáo kiểm toán trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu chính:

  + Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN nhưng không có BCTC thì cơ quan thuế không tiếp nhận hồ sơ.

  + Trường hợp người nộp thuế là đối tượng bắt buộc phải kiểm tóan BCTC, khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN cho cơ quan thuế, có BCTC nhưng không đính kèm Báo cáo kiểm tóan thì cơ quan thuế không tiếp nhận hồ sơ, đồng thời có văn bản thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế tóan, kiểm toán độc lập và xử phạt theo quy định pháp luật.

  + Trường hợp quá thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế mới nộp hồ sơ khai thuế thì bị xử phạt theo Thông tư 166/2013/TT-BTC về hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định.

  Tiếp nhận BCTC đính kèm báo cáo kiểm toán qua mạng:

  Tổng Cục Thuế sẽ nâng cấp Cổng thông tin điện tử (ứng dụng khai thuế qua mạng) trước thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2015 để hỗ trợ người nộp thuế là đối tượng bắt buộc phải kiểm tóan BCTC, khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN thì gửi được bản scan Báo cáo kiểm toán qua mạng.

  5/ Lưu ý chính sách có hiệu lực từ 01/01/2016

  * Áp dụng thuế suất thuế TNDN:

  - Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp DN thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.

  - DN thực hiện dự án đầu tư mới vào các lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế áp dụng thuế suất 20%, kể từ ngày 01/01/2016 chuyển sang áp dụng thuế suất 17%.

  - Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng hợp tác xã và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng thuế suất ưu đãi 20% trong suốt thời gian hoạt động, kể từ ngày 01/01/2016 chuyển sang áp dụng thuế suất 17%.

  * Quy định địa bàn ưu đãi thuế:

  >>> 55 khu vực được hưởng ưu đãi đầu tư

  Có một điều không bao giờ thay đổi, đó là " Mọi thứ đều thay đổi"

   
  14560 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583441   30/04/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ bắt buộc của người nộp thuế theo quy định của pháp luật. Đồng thời, việc kê khai quyết toán thuế còn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người nộp thuế. Do đó các doanh nghiệp cần nắm được các quy định mới của pháp luật để có thể kịp thời thực hiện việc quyết toán thuế đứng quy định. Tránh trường hợp thực hiện sai quy định làm ảnh hưởng đến chính quyền lợi của mình.

   
  Báo quản trị |