Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Đảng viên năm 2018

Chủ đề   RSS   
 • #487484 19/03/2018

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1695 lần


  Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Đảng viên năm 2018

  Ngày 08/03/2018, Quy định 132-QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị đựơc ban hành và có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế các quy định trước đây về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với các tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

  Theo đó, nguyên tắc kiểm điểm, đánh giá và xếp loại như sau:

  - Đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luạt của Nhà nước.

  - Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện; công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm.

  - Bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

  - Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hằng năm.

  - Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt động, hiệu quả công tác của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

  Căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại

  - Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tập thể; nghĩa vụ, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân.

  - Cơ chế hoạt động, quy chế làm việc của tập thể; các quy định về việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc tu dưỡng, rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, tác phong, lề lối làm việc của cá nhân.

  - Chương trình, kế họach công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hằng năm.

  - Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của cá nhân.

  - Môi trường, điều kiện hoạt động, công tác và đặc thù giới.

  Hướng dẫn kiểm điểm

  Thứ nhất, nội dung kiểm điểm

  - Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

  - Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

  - Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

  - Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

  - Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận và được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

  Thứ hai, chuẩn bị kiểm điểm

  - Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm tập thể và lấy ý kiến tham gia, góp ý của tập thể, cá nhân có liên quan.

  - Mỗi người làm 1 bản tự kiểm điểm, nội dung theo từng vị trí, chức trách, nhiệm vụ được giao

  - Cấp trên gợi ý kiểm điểm theo phân cấp quản lý (khi cần thiết)

  Thứ ba, nơi kiểm điểm

  Chi bộ nơi sinh hoạt

  Thứ tư, trình tự kiểm điểm

  Đối với Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Kiểm điểm ở chi bộ trước, ở tập thể lãnh đạo, quản lý sau

  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng

  Thứ nhất, tiêu chí đánh giá

  - Tiêu chí về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc:

  + Chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống

  + Ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

  + Mức độ thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

  - Tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong năm:

  + Việc thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định

  + Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm (được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể, nếu có)

  + Kết quả đánh giá, xếp loại các tập thể, cá nhân có liên quan trực tiếp; đánh giá tín nhiệm định kỳ, nếu có.

  - Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

  Thứ hai, cấp độ đánh giá

  Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn chất lượng thì xác định mức độ của từng tiêu chí theo 4 cấp độ: Xuất sắc, Tốt, Trung bình, Kém và đề nghị mức xếp loại chất lượng, làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định nhận xét, đánh giá và xếp loại chất lượng.

  Thứ ba, quy trình thực hiện

  Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại

  Theo tiêu chí xếp loại, Đảng viên tự phân tích chất lượng và xếp loại vào 1 trong 4 mức nêu trên.

  Bước 2: Tham gia đánh giá và đề xuất xếp loại chất lượng

  Bước 3: Quyết định nhận xét, đánh giá và xếp loại chất lượng

  Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thì đánh giá, xếp loại đảng viên trước, cán bộ lãnh đạo, quản lý sau.

  Đảng viên là những người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì việc đánh giá, xếp loại đảng viên sau khi đã hoàn thành việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hoặc xếp loại lao động.

  Thứ tư, xếp loại chất lượng

  Có 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ

  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

  - Có thành tích nổi bật

  - Khẳng định vị thế, vai trò hàng đầu, điển hình để cá nhân khác học tập, noi theo

  - Các tiêu chí đánh giá đều đạt “Tốt” trở lên, trong đó các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong năm đều được đánh giá đạt “Xuất sắc” với các sản phẩm cụ thể lượng hóa được, nếu có.

  Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để số lượng Đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo từng nhóm đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

  Các tiêu chí đánh giá đều đạt “Trung bình” trở lên, trong đó các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong năm đều được đánh giá đạt “Tốt” trở lên.

  Hoàn thành nhiệm vụ:

  Các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt “Trung bình” trở lên

  Không hoàn thành nhiệm vụ:

  Các tiêu chí đánh giá ở mức “kém” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

  - Bị cấp có có thẩm quyền đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

  - Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm, không hoàn thành 100% chỉ tiêu quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm.

  - Bị xử lý kỷ luật trong năm

  - Đối với cán bộ lãnh đạo, quảnlý: Địa phương, cơ quan, đơn vị, bộ phận, lĩnh vực mà mình trực tiếp phục trách xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” ; hoặc cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp của mình liên quan đến tham ô, tham nhũng và bị xử lý kỷ luật theo quy định (trừ trường hợp tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả)

  Mời các bạn xem chi tiết tại Quy định 132-QĐ/TW năm 2018 (file đính kèm).

   
  11223 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  Xmen-8711 (19/03/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590190   28/08/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 500


  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (293)
  Số điểm: 2275
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 42 lần


  Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Đảng viên năm 2018

  Việc đánh giá, xếp loại Đảng viên phải thực hiện đúng trên nguyên tắc mà nhà nước đã đề ra nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của Đảng viên. Bài viết của tác giả đã hướng dẫn chi tiết về việc đánh giá, xếp loại Đảng viên giúp người đọc dễ hiểu, dễ hình dung. Mong rằng tác giả sẽ chia sẻ nhiều bài viết hay và hấp dẫn nhé

   
  Báo quản trị |