Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục mở, đóng tài khoản thanh toán tại NHNN của tổ chức tín dụng

Chủ đề   RSS   
 • #611740 20/05/2024

  btrannguyen
  Top 200
  Lớp 6

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (483)
  Số điểm: 8103
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 147 lần


  Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục mở, đóng tài khoản thanh toán tại NHNN của tổ chức tín dụng

  Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/07/2024. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn hồ sơ, thủ tục mở, đóng tài khoản thanh toán tại NHNN của tổ chức tín dụng theo quy định mới.

  Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục mở tài khoản thanh toán tại NHNN của tổ chức tín dụng

  Theo khoản 2, khoản 3 Điều 14 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về nội dung này như sau:

  1) Hồ sơ mở tài khoản thanh toán tại NHNN

  Hồ sơ mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, bao gồm:

  + Đơn đề nghị mở tài khoản thanh toán kèm bản đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 52/2024/NĐ-CP do người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức mở tài khoản thanh toán ký tên, đóng dấu;

  Xem Mẫu số 01: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/20/mau-so-01-mo-tai-khoan-thanh-toan.pdf 

  + Các tài liệu chứng minh tổ chức mở tài khoản thanh toán được thành lập và hoạt động hợp pháp, gồm: quyết định thành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;

  + Các tài liệu chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức mở tài khoản thanh toán và thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, căn cước điện tử hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người đó;

  + Văn bản hoặc quyết định bổ nhiệm và thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, căn cước điện tử hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước của tổ chức mở tài khoản thanh toán.

  2) Thủ tục mở tài khoản thanh toán tại NHNN

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  Khi có nhu cầu mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, tổ chức đề nghị mở tài khoản thanh toán chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo hướng dẫn trên.

  Bước 2: Nộp hồ sơ

  Tổ chức tín dụng hồ sơ mở tài khoản thanh toán đến Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố) nơi đề nghị mở tài khoản thanh toán;

  Bước 3: NHNN kiểm tra hồ sơ

  Khi nhận được hồ sơ mở tài khoản thanh toán, Ngân hàng Nhà nước tiến hành kiểm tra các thành phần hồ sơ và đối chiếu với các yếu tố đã kê khai tại đơn đề nghị mở tài khoản thanh toán, đảm bảo sự khớp đúng, chính xác.

  Trường hợp hồ sơ mở tài khoản thanh toán chưa đầy đủ, chưa hợp lệ hoặc còn có sự sai lệch giữa các yếu tố kê khai tại đơn đề nghị mở tài khoản thanh toán với các tài liệu liên quan trong hồ sơ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ mở tài khoản thanh toán, Ngân hàng Nhà nước thông báo cho tổ chức đề nghị mở tài khoản biết để hoàn thiện hồ sơ.

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của Ngân hàng Nhà nước mà tổ chức đề nghị mở tài khoản không gửi bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thi Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản từ chối mở tài khoản thanh toán và trả lại hồ sơ cho tổ chức đề nghị mở tài khoản,

  Bước 4: Trả kết quả

  Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ mở tài khoản thanh toán hợp lệ của tổ chức đề nghị mở tài khoản thanh toán, Ngân hàng Nhà nước phải xử lý việc mở tài khoản thanh toán cho tổ chức. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước từ chối mở tài khoản thanh toán thì phải thông báo lý do cho tổ chức biết bằng văn bản.

  Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đóng tài khoản thanh toán tại NHNN của tổ chức tín dụng

  Theo khoản 4 Điều 14 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về nội dung này như sau:

  1) Hồ sơ đóng tài khoản thanh toán tại NHNN

  Đơn đề nghị đóng tài khoản thanh toán và yêu cầu xử lý số dư tài khoản thanh toán (nếu có) theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 52/2024/NĐ-CP do người đại diện hợp pháp của tổ chức ký tên, đóng dấu.

  Xem Mẫu số 02: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/20/mau-so-02-dong-tai-khoan-thanh-toan.pdf

  2) Thủ tục đóng tài khoản thanh toán tại NHNN

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước có nhu cầu đóng tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước lập đơn đề nghị theo quy định trên.

  Bước 2: Nộp hồ sơ

  Sau khi có đơn đề nghị, đã được người đại diện hợp pháp của tổ chức ký tên, đóng dấu, tổ chức tín dụng gửi Ngân hàng Nhà nước (nơi mở tài khoản thanh toán).

  Bước 3: NHNN kiểm tra hồ sơ

  Khi nhận được đơn đề nghị đóng tài khoản thanh toán, Ngân hàng Nhà nước tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin trên đơn đề nghị với thông tin tài khoản và xử lý số dư trên tài khoản thanh toán theo yêu cầu của chủ tải khoản (nếu có). Sau khi hoàn thành việc xử lý số dư còn lại trên tài khoản thanh toán, Ngân hàng Nhà nước thực hiện đóng tài khoản thanh toán;

  Bước 4: NHNN đóng tài khoản

  - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị đóng tài khoản thanh toán của tổ chức mở tài khoản thanh toán, Ngân hàng Nhà nước phải xử lý việc đóng tài khoản thanh toán;

  - Trường hợp đóng tài khoản thanh toán theo quy định tại điểm c, d, đ khoản 1 Điều 12 Nghị định 52/2024/NĐ-CP, việc xử lý số dư còn lại trên tài khoản thanh toán (nếu có) sau khi đã hoàn tất các nghĩa vụ với các bên liên quan thì được thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của chủ tài khoản trước khi có quyết định thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định pháp luật có liên quan. 

  Sau khi đóng tài khoản thanh toán, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ngân hàng Nhà nước thông báo cho tổ chức mở tài khoản biết bằng văn bản.

  Nguyên tắc chung về lập và gửi hồ sơ mở, đóng tài khoản thanh toán tại NHNN của tổ chức tín dụng

  Theo khoản 1 Điều 14 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về 1. Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ:

  - Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Nếu giấy tờ trong hồ sơ mà tài khoản thanh toán bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật;

  - Các bản sao giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ mở, đóng tài khoản thanh toán phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu theo quy định của pháp luật, trường hợp hồ sơ gửi trực tuyến thì thực hiện theo quy định về thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

  - Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính) hoặc nộp trực tiếp tới Bộ phận Một cứa Ngân hàng Nhà nước nơi tổ chức đề nghị mở tài khoản thanh toán hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia;

  - Tổ chức đề nghị mở, đóng tài khoản thanh toán hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp.

  Như vậy, hồ sơ mở tài khoản thanh toán tại NHNN của tổ chức tín dụng có thể nộp theo 03 cách là nộp qua dịch vụ bưu chính, trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của NHNN và Cổng dịch vụ công NHNN/ Cổng dịch vụ công quốc gia.

  Bài viết trên đây đã hướng dẫn hồ sơ, thủ tục mở, đóng tài khoản thanh toán tại NHNN của tổ chức tín dụng theo quy định tại Nghị định 52/2024/NĐ-CP. Theo đó, từ ngày 01/7/2024 sẽ thực hiện theo thủ tục này.

  Xem toàn văn Nghị định 52/2024/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

   
  69 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận